ايماقتار • 10 تامىز، 2020

شىمكەنتتە اباي ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارى قويىلدى

117 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن شىمكەنتتە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 175 جىلدىعى اياسىندا قالا اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى شىڭعىس مۇقان مەن قالالىق ءماسليحات حاتشىسى عاني تاشقاراەۆ اباي ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سونىمەن قاتار ولار اباي مۇراجايىندا بولىپ، تانىمدىق ەكسكۋرسيا جاسادى. ارتىندا وشپەس مۇرا قالدىرعان ويشىلدى وسكەلەڭ ۇرپاققا كەڭىنەن دارىپتەۋ ماقساتىندا 1995 جىلى  ابايدىڭ 150 جىلدىق مەرەيتويى قارساڭىندا ساياباق الدىنا ەسكەرتكىشى ورناتىلعان بولاتىن.

بۇدان وزگە، شىمكەنتتە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلگەن 1 اۋدان، 1 داڭعىل، كىتاپحانا، مۇراجاي، ساياباق بار.

ناقتىراق ايتقاندا،  2004 جىلى "شىمكەنت قالاسىندا اۋداندار قۇرۋ تۋرالى" شىمكەنت قالالىق ءماسليحاتىنىڭ شەشىمى جانە اكىمدىك قاۋلىسىمەن اباي اۋدانى قۇرىلدى. اۋداننىڭ اۋماعى 50 مىڭ گەكتارعا جۋىق. بۇگىندە وندا 323 مىڭعا جۋىق تۇرعىن قونىستانعان. 

ال، ۇزىندىعى 2 شاقىرىمعا سوزىلاتىن داڭعىلعا اباي ەسىمى 1990 جىلى بەرىلدى. 

سونداي-اق 1964 جىلدا قۇرىلعان قالالىق ورتالىق كىتاپحاناعا   2005 جىلى ۇر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس اباي ەسىمى بەرىلدى.

شىمكەنتتىكتەردىڭ سۇيىكتى دەمالىس ورنىنا اينالىپ ۇلگەنگەن قازىرگى اباي ساياباعى - 1967 جىلى "50 لەت وكتيابريا" ساياباعى بولىپ اشىلعان بولاتىن. ول 1991 جىلى 23 مامىردا دانىشپان اقىن ابايدىڭ ەسىمىنە وزگەرتىلدى. وندا ۇلى وتان سوعىسى ارداگەرلەرىنە ارنالعان اللەيا، ۇلكەن داڭق مەموريالى، سۋبۇرقاق، شاعىن ساۋلەت نىساندارى جانە مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتكىزۋگە ارنالعان ساحنا بار.

سونىمەن قاتار 2009 جىلدىڭ 22 قىركۇيەگىندە اباي ساياباعىنان حاكىم اباي مۇراجايى اشىلدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار