اباي • 10 تامىز، 2020

اباي كۇنىنە وراي ونلاين كونتسەرت وتەدى

61 رەت كورسەتىلدى

10 تامىز - اباي كۇنىنە وراي بۇگىن ساعات 21:00-دە قازاقكونتسەرتتىڭ YouTube ارناسىندا "اباي ارمانى" اتتى كونتسەرتتىڭ ونلاين كورسەتىلىمى وتەدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz قازاقكونتسەرتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

"ۇلت رۋحانياتىنىڭ تەمىرقازىعىنا اينالعان ابايدىڭ 175 جىلدىعى اياسىندا "اباي كۇنى" دەگەن اتاۋلى داتانىڭ بەلگىلەنۋى ءبىز ءۇشىن قۋانىشتى جاڭالىق بولدى. ۇلى ابايدىڭ باي مۋزىكالىق مۇراسىندا ۇلتتىق ونەگە مەن مول تاعىلىم جاتىر. سونداي-اق پوەتيكالىق جانە كومپوزيتورلىق تۋىندىلارىمەن قازاق مۋزىكاسىنا جاڭا لەپ اكەلگەن ابايدىڭ ءان مۇراسى ەرەكشە سۇلۋلىعىمەن، كوركەمدىك بايلىعىمەن، اۋەزدىلىگىمەن قۇندى. ابايدىڭ شىعارماشىلىعىنا عانا ءتان وسى قازاقكونتسەرت سوليستەرى ۇسىناتىن جاڭا كونتسەرتتىك باعدارلاما كورىنىس تابادى"، - دەدى قازاقكونتسەرتتىڭ باسشىسى جەڭىس سەيدۋللا ۇلى.

ونلاين كونتسەرتتە بەلگىلى انشىلەر، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرلەرى بيبىگۇل جانۇزاق، ازامات جىلتىركوزوۆ، مەدەت شوتاباەۆ، ەرلان رىسقالي، ارداق بالاجانوۆا جانە حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ لاۋرەاتتارى اسقار مۇقيات، اياۋلىم قاماجان ونەر كورسەتەدى. ونلاين فورماتتا وتەتىن مەرەكەلىك كونتسەرتتە ابايدىڭ اندەرى مەن ونىڭ ولەڭدەرىنە جازىلعان اندەر ورىندالادى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار