پارلامەنت • 06 تامىز، 2020

كەپىلدى تەگىن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ماسەلەسى قوزعالدى

31 رەت كورسەتىلدى

سەنات دەپۋتاتى نۇرجان نۇرسيپاتوۆ پاۆلودار وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن ءجۇر. سەناتور مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ جانە الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەستى.

مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى وڭىرلىك فيليالىنىڭ ديرەكتورى نۇرلان قاسيموۆ سەناتورعا قور قىزمەتى تۋرالى باياندادى. جالپى وڭىردە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە 60،6 ملرد تەڭگە، كوروناۆيرۋس­پەن كۇرەسكە 2،3 ملرد تەڭگە بولىنگەنىن اتاپ ءوتتى. قور مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە ۇستەمەاقى تولەۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا نازار اۋدارىپ وتىر. وسى جىلدىڭ ءتورت ايىندا وبلىس دارىگەرلەرىنە جالپى سوماسى 1،7 ملرد تەڭگە تولەنگەن. قور سونىمەن بىرگە ءوڭىر اۋرۋحانالارىنىڭ جانىنان ءموبيلدى بريگادالار قۇرۋ شىعىندارىن وتەۋگە قاتىستى مىندەتتەمەلەردى وزىنە العان. سەناتور پاندەميامەن كۇرەستە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جۇمىسىن كۇ­شەي­تۋ قاجەتتىگىن، سونداي-اق مەدي­تسي­نالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا تۇر­عىن­دارمەن كەرى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

ن.نۇرسيپاتوۆ ساپار بارىسىندا بىرنەشە وبلىس اۋداندارىندا جانە ەكىباستۇز قالاسىندا بولدى. اۋەلى جەرگىلىكتى اۋرۋحانالار مەن ءدارىحانا جەلىلەرىنىڭ دارىلىك زاتتارمەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە مونيتورينگ جۇرگىزۋ ماقساتىمەن اتالعان نىسانداردى بارىپ كوردى. دەپۋتات مەديتسينالىق مەكەمەلەردە بولىپ، قىزمەتكەرلەرمەن جانە جەر­گى­لىكتى تۇرعىندارمەن تىلدەستى. ەكى­باستۇز قالاسىنىڭ اكىمىمەن جانە جەرگىلىكتى ءماسليحات وكىل­دەرى­مەن كەزدەسۋ ءوتتى. سەناتور مەم­لەكەتتىك باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە جۇرگىزىلىپ جات­قان سپورت مەكتەبىنىڭ جوندەۋ جۇ­مىستارىمەن، كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىمەن، سونداي-اق جاڭادان اشىلعان حالىققا قىز­مەت كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ جۇمى­سىمەن تانىستى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار