ايماقتار • 27 شىلدە، 2020

پوليتسيا ءدارى-دارمەكتەردى قىمباتتاتۋدىڭ 8 فاكتىسىن انىقتادى

4 رەت كورسەتىلدى

ارينە، سقو اۋماعىندا ءدارى-دارمەك باعالارىن ار-يمانسىز قىمباتتاتۋدىڭ فاكتىلەرى جوق، بىراق رۇقسات ەتىلگەن شەكتەن اسىپ، حالىقتىڭ قىسىلتاياڭعا ۇرىنعان شاعىنان پايدا تاپقىسى كەلەتىندەر مۇندا دا تابىلىپ جاتىر.

سقو پوليتسياسى 256 دارىحاناعا رەيد جۇرگىزگەن ەدى، سونىڭ ىشىندە باعانى كوتەرىپ ساتۋدىڭ 8 فاكتىسى انىقتالدى. پەتروپاۆل قالاسىنداعى ءدارىحانالاردىڭ بىرىندە "گريپپوستاد" ءدارىسى 1960 تەڭگەگە ساتىلعان، ال ونىڭ اقىرعى قۇنى 1631 تەڭگە. تاعى ءبىر ءدارىحانادا "اسپيرين كارديو" ءۇشىن 1670 تەڭگە سۇراعان، ال ونىڭ باعاسى – 1382 تەڭگە. مامليۋت اۋدانىندا "كارديوماگنيل"، "ترومبوپول"، "اسپيرين كارديو"، "ەففەرالگان" سياقتى ءدارى-دارمەكتەردىڭ، سونداي-اق مەديتسينالىق بەتپەردەلەردىڭ باعاسى نەگىزسىز كوتەرىلگەن. مەديتسينالىق بەتپەردەلەردىڭ اقىرعى قۇنى 118 تەڭگەنى قۇراسا، جامبىل اۋدانىنداعى اۋىلداردىڭ بىرىندە ول 150 تەڭگەگە ساتىلعان.

ۆيرۋستىق اۋرۋلاردى ەمدەۋگە ارنالعان دارىلىك پرەپاراتتار جانە بەتپەردەلەر ازىق-ت ۇلىك دۇكەندەرىندە، كەيبىر وبلىس تۇرعىندارىنىڭ ۇيلەرىندە ساۋدالانعان. "بۇنداي جاعدايدا ۇزاق ساقتاۋ ەرەجەلەرىن ۇستانۋ جانە تاۋاردىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى ايتۋدىڭ ءوزى قيىن"، - دەيدى سقو پد كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، پوليتسيا پودپولكوۆنيگى مارات جۇماليەۆ.

وبلىس بويىنشا وسىنداي 14 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. ماتەريالدار پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن مەديتسينالىق جانە فارماتسەۆتيكالىق قىزمەتتى باقىلاۋ دەپارتامەنتىنە جىبەرىلدى.

 

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار