ايماقتار • 22 شىلدە، 2020

شىمكەنتتە سovid-19 اقپاراتتىق پورتالى ىسكە قوسىلدى

25 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنت قالاسىندا كوروناۆيرۋس تۋرالى ناقتى اقپارات تاراتاتىن ارنايى سايت اشىلدى. مۇندا قالا تۇرعىندارى كۆي بويىنشا جەدەل ستاتيستيكامەن تانىسا الادى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ت.ۆارزيلوۆ اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق ورتالىعىندا وتكەن بريفينگتە ايتىپ ءوتتى، - دەپ جازادى Egemen.kz

سايتتا COVID-19، پنەۆمونيا جانە جرۆي - مەن اۋىراتىن ناۋقاستار سانى، تاۋلىك ىشىندە اۋرۋحاناعا تۇسكەن جانە ەمدەلىپ شىققان ناۋقاستار سانى تۋرالى اقپارات جاريالانادى.  
 
"تۇرعىندار COVID-19 بىرىڭعاي اقپاراتتىق پورتالىنا كىرىپ اۋرۋحانالاردا جانە پروۆيزورلىق ورتالىقتارداعى رەانيماتسيالىق توسەك-ورىنداردىڭ ناۋقاسپەن قامتىلۋ دەڭگەيىن كورە الادى. ينتەرنەت رەسۋرستا اقپاراتتار كۇن سايىن جاڭارتىلىپ وتىراتىن بولادى. سونىمەن قاتار وندا دارىگەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن بەينە-بريفينگتەر ءوتىپ، اۋرۋدىڭ الدىن الۋ، ونىڭ بەلگىلەرى جانە ساقتانۋ ەرەجەلەرى تۋرالى ماعلۇمات بەرەدى. سونداي-اق سايتقا كىرە وتىرىپ، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن پروۆيزورلىق ورتالىقتاردىڭ مەكەن-جايلارى مەن تەلەفوندارى تۋرالى اقپاراتتى تابۋعا بولادى"،-دەدى ت.ۆارزيلوۆ.
سايتقا مىنا سىلتەمەمەن كىرەدى. 
سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار