قازاقستان • 05 شىلدە، 2020

ءوز بەتىمەن ەمدەلۋ قاۋىپتى - ەرالى توعجانوۆ

374 رەت كورسەتىلدى

قاجەتتى ءدارى-دارمەكتەرمەن تولىقتىرۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالار تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ ايتىپ بەردى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ۇقساس جاڭالىقتار