ايماقتار • 05 شىلدە، 2020

اتىراۋدا تۇرعىنداردىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى

183 رەت كورسەتىلدى

ءوڭىر تۇرعىندارىنا كەشكى ساعات 23:00-دەن كەيىن ۇيدەن شىعۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى. بۇل تۋرالى  وبلىستىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ 5 شىلدە ساعات 00:00-دەن  19 شىلدە ساعات 00:00-گە دەيىن قاتاڭ شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزۋ جونىندەگى قاۋلىسىندا ايتىلدى، - دەپ جازادى Egemen.kz

"وبلىستىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس، تۇرعىنداردىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى.  الايدا، ازاماتتاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنەن جۇمىس ورنىنا بارۋىنا جانە كەرى قايتۋىنا تىيىم سالىنبايدى. تەك بۇل جاعدايدا ولاردىڭ  جۇمىس ورنىنان بەرىلگەن  انىقتاما نەمەسە قىزمەتتىك كۋالىگى  بىرگە بولۋى كەرەك.  سونداي-اق، ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىن، قاجەتتى تاۋارلاردى، ءدارى-دارمەكتەردى تۇرعىلىقتى جەرىنە جاقىن ورنالاسقان دۇكەندەر مەن ءدارىحانالاردان ساتىپ الۋعا، توتەنشە جاعدايلار تۋىنداعان كەزدە مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە بارۋعا رۇقسات ەتىلەدى"، - دەپ ءتۇسىندىردى اتىراۋ وبلىستىق  تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سۇلەيمەن اۋباكىروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە قوناەۆ داڭعىلى اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:58

الماتى ماڭىندا جەر سىلكىندى

ايماقتار • بۇگىن، 16:42

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 14:08

ۇقساس جاڭالىقتار