قوعام • 28 مامىر، 2020

جۇمىس ورنىن كوپ اشقان اكىم قىزمەتىندە قالادى

95 رەت كورسەتىلدى

ەلىمىزدە بۇدان 11 جىل بۇرىن، ياعني 2009 جىلدارى بولعان قارجىلىق داعدارىس كەزىندە ەڭ العاش رەت قابىلدانعان «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى» باعدارلاماسى وڭ ناتيجە بەرگەنىن ءىس باسىندا جۇرگەن ازاماتتار ءجيى ايتىپ ءجۇر.

پاندەميا سالدارىنان بۇرىن-سوڭدى بولىپ كورمەگەن جويقىن داعدارىس تۇسىندا بۇعان دەيىنگى تاجىريبەدە ءوزىن-ءوزى تولىعىمەن اقتاعان باعدارلامانىڭ ەكىنشى تىنىسى اشىلىپ وتىرعانى قۋانىشتى جايت. ءارى 2020-2021 جىلدارى تۇرعىنداردى جۇمىسپەن قامتۋدا الەۋمەت­تىك ماڭىزى وتە جوعارى ىسكە رەسپۋبليكا بويىنشا تابا­نى كۇرەكتەي 1 ترلن تەڭگە بولىنگەنى دە اتاپ ايتۋعا تۇرار­لىق ماسەلە.

ال اقتوبە وبلىسىندا قا­ي­­تادان جاڭعىرتىلعان جول كارتاسىنا سايكەس بولىن­گەن قاراجاتتىڭ مولشەرى 46،3 ملرد تەڭگەنى قۇراي­دى. بۇل قوماقتى سوما ءار ءتۇرلى سيپاتتاعى 302 جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا نەگىز قالايدى. ءارى شامامەن 12 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنىنىڭ اشىلۋى­نا سەپتىگىن تيگىزبەك. مۇنى از دەۋگە دە، كوپ دەۋگە دە بولمايدى. بەلگىلەنگەن جۇمىس ورىن­دارىنىڭ باسىم كوپشىلىگى ۋاقىتشا بولسا، ونىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن تۇراقتى جۇمىس ورىندارى قۇراماق.

قازىرگى تاڭدا كورسەتىلگەن 302 جوباعا تۇگەلگە دەرلىك كون­كۋرس جاريالانعان. سو­نىڭ ىشىندە 262 جوبانىڭ مەردى­گەرلەرى انىقتالىپتى. ال 202 جوبا بويىنشا جۇمىس باستالىپ كەتكەن. سونىمەن ءبىر مەزگىلدە 680 جۇمىس ورنى اشىلىپ، جۇمىسسىز جۇر­گەن تۇرعىنداردىڭ قابا­عى­نا قۋانىش ۇيالاتقان. بۇل جو­نىندە گازەت تىلشىسىنە اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان حامباروۆ ايتىپ بەردى. وسىلايشا، تاياۋ ۋاقىتتا 12 مىڭعا جۋىق ادام بەلگىلەنگەن جۇمىس تۇرلەرىنە تولىقتاي تارتىلىپ، ونى جىل سوڭىنا دەيىن اتقاراتىن بولادى. جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى باعدارلاماسى اياسىندا 500 جۇمىس ورنى تۇراقتى تۇردە ساقتالىپ قالادى دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى.

بۇگىنگى كۇنى وڭىردە تۇر­عىن­­داردى جۇمىس­پەن قامتۋ مەن جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ ءىسى جەرگىلىكتى اتقارۋ­­شى ورگان­داردىڭ باستى مىن­دەت­تەرىنىڭ بىرى­نە اينا­لىپ كەلەدى. اۋدان­داردا جانە اۋىلدار مەن ءىرى ەلدى-مەكەن­دەردە تۇرعىن­دار­دىڭ جاڭا كاسىپ­تەردى يگەرۋىنە ءتيىستى جاع­­داي تۋعىزۋ، نا­رىق­تىق قارىم-قاتىناستار تالاپ ەتكەن ماماندىقتارعا قاي­تا ازىر­­لەۋ، اۋىل جانە اۋدان اكىم­­دەرىنە جاۋاپتى مىندەتتەر جۇك­­تەيدى. ولاردىڭ قىزمەتى الدا­­عى ۋاقىتتا اتالعان ءىستى قان­­شا­لىقتى دەڭگەيدە ۇيىم­داس­­تىرا بىلۋىمەن باعالانباق.

وبلىس اۋداندارى ەكو­نو­­مي­كا­­سىنىڭ باسىم بولى­گىن اۋىل­­ شارۋاشىلىعى سالاسى قۇ­­رايدى. ءارى بۇل سالانى بيز­نەستى دامىتۋدىڭ ءبىر كوزى دەپ قاراستىرۋعا دا بولادى. وسى ورايدا بۇل سەكتوردى ودان ءارى دامىتۋعا سال­دىر-سالاق قارا­عان، ءارى اۋىل­ شارۋا­­شىلى­عى ءوندى­رىسىنىڭ ۇيىمداس­تىرۋ ىسىندە بىلىك­تىلىك پەن كاسىبي­لىك تانىتا الماعان اكىمدەر­دىڭ ءوز ورىن­دارىن بوساتۋ ىقتيمال­دىعى جوعارى. ءبىر سوزبەن ايت­قاندا، اۋدان جانە اۋىل اكىم­دەرىنىڭ قىزمەتى جاڭا جۇمىس ورىن­دارىن قۇرا بىلۋىمەن ول­شەن­بەك. مىنە، اقتوبە وبلى­سى­نىڭ اكىمى وڭداسىن ءورازا­لين­نىڭ بۇل باعىتتاعى باستى ۇس­تانىمى وسىنداي بولىپ وتىر.

 

اقتوبە وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

نار نارىمبەتوۆ ەدى...

قازاقستان • كەشە

«وميكرون» شتامى وقشاۋلايدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

پورترەتتەگى پاراسات

ەلباسى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار