كوروناۆيرۋس • 24 مامىر، 2020

COVID-19: 6 ناۋقاس رەانيماتسيادان تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلدى

16 رەت كورسەتىلدى

Coronavirus2020.kz ەلىمىزدە ىندەت جۇقتىرعان تاعى 6 ناۋقاستىڭ رەانيماتسيادان تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلعانىن حابارلادى. 

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 1 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 5 ادام جانساقتاۋ بولىمىنەن تۇراقتى پالاتاعا اۋىستىرىلدى. قازاقستاندا بارلىعى 132 ەمدەلۋشى رەانيماتسيادان جالپى بولىمگە اۋىستىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار