ۆيدەو • 22 مامىر، 2020

ءۇندىستان مەن بانگلادەشتە امفان تسيكلونى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 103-كە جەتتى (ۆيدەو)

21 رەت كورسەتىلدى

بۇعان دەيىنگى اقپاراتتا امفان تسيكلونى سالدارىنان ءۇندىستان مەن بانگلادەشتە 84 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلاعان ەدىك. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار