عىلىم • 22 مامىر، 2020

عالىمدار «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن شەتەلدىك زەرتحانالاردا تاعىلىمدامادان وتە الادى

8 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى ءبىلىم جانە عىلىم ءمنيسترىنىڭ ورىنباسارى ميراس داۋلەنوۆ حابارلادى. ءبىز بۇعان دەيىن «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا ستيپەنديا تاعايىنداۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا قاعيدالارى قابىلداناتىنىن جازعانبىز. قابىلدانعان جاڭا قاعيداعا ساي وتاندىق عالىمدار مەن زەرتتەۋشىلەر «بولاشاق» باعدارلاماسىمەن شەتەلدىك زەرتحانالاردا تاعىلىمدامادان وتە الادى. 

«تاعىلىمداماعا دەگەن ءتاسىل وزگەردى. ەندى تاعىلىمدامادان ءوتۋ ءۇشىن تەك جوعارى وقۋ ورىندارىنا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جەتەكشى عىلىمي ورتالىقتار مەن زەرتحانالارعا دا بارۋعا بولادى. عالىمدار ءۇشىن شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە ارنالعان ستيپەنديالاردىڭ جەكەلەگەن سانى قاراستىرىلعان»، دەدى ۆيتسە-مينيستر. 

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرشىن كەتكەن ساڭلاق

سپورت • بۇگىن، 17:35

ۇقساس جاڭالىقتار