ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2020

قازالىدا ءۇش ازامات اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى

298 رەتكورسەتىلدى

قازالى اۋداندىق سوتىندا قۇقىق بۇزعان ءۇش ازاماتقا قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اقبتك-ءنىڭ 476-بابىنىڭ 1-تارماقشاسىمەن اكىمشىلىك ءىس قارالدى.

سوت وتىرىسىندا انىقتالعانداي، ولار 7 ءساۋىر كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 8:00-دە قازالى اۋدانى اۋماعىنا كىرۋگە جانە شىعۋعا تىيىم سالىنعانىنا قاراماستان توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزىپ، باقىلاۋ بەكەتىن اينالىپ، ارال اۋدانىنا وتپەكشى بولعان.

سوت قاۋلىسىمەن ءۇش تۇرعىن دا قر اقبتك-ءنىڭ 476-بابىنىڭ 1-تارماقشاسىمەن كىنالى دەپ تانىلىپ، 3 تاۋلىكتەن اكىمشىلىك قاماققا الىندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار