ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

اتىراۋ: تۇرعىندار 10 مىڭ ساۋال جولداعان

213 رەتكورسەتىلدى

وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتىراۋ وبلىسى تۇرعىندارىنىڭ   كوپشىلىگىن تولەۋ مەرزىمى شەگەرىلگەن  نەسيەلەر، سالىقتان بوساتۋ، سونداي-اق، الەۋمەتتىك تولەمدەرگە  قاتىستى ماسەلەلەر تولعاندىرادى.

ديسپەتچەرلىك ورتالىققا 2 اپتادا  تۇرعىنداردان  10 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش تۇسكەن.  ونىڭ ىشىندە  بايلانىس ورتالىعىنا 7 مىڭعا جۋىق جۋىق ساۋال،  87750006109  WhatsApp  نومىرىنە 2 مىڭداي  حابارلاما، 109 تەلەفون نومىرىنە شامامەن 1 مىڭ قوڭىراۋ قابىلدانعان.

«حالىقتىڭ  ءجيى قوياتىن  سۇراقتارىنىڭ  ءبىرى –  نەسيە تولەمدەرىن كەيىنگە قالدىرۋ، سالىقتان بوساتۋ، الەۋمەتتىك تولەمدەردى تولەۋ.  وسىعان وراي تۇرعىنداردان تۇسكەن  3700 ساۋال وڭدەلدى.

ەكىنشىسى – كوروناۆيرۋستىڭ العاشقى بەلگىلەرىن تۇسىندىرۋگە قاتىستى. الدىن الۋ، توتەنشە جاعداي كەزىندەگى كارانتين جانە شەكتەۋ شارالارى جونىندە  860 ساۋال ءتۇستى.

ءۇشىنشىسى – اۋە جانە تەمىرجول قاتىناسى، جولاۋشىلار تاسىمالى ماسەلەسى. تۇرعىندار وسىعان  وراي  840 سۇراق قويدى» -دەپ حابارلادى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى.

 

جۇماسات عازيز

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار