ەكونوميكا • 07 ءساۋىر، 2020

320 مىڭنان استام بانكتىك شوتقا قويىلعان شەكتەۋ الىندى

572 رەتكورسەتىلدى

بيىلعى 4-6 ءساۋىر ارالىعىندا مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىمەن دارا كاسىپكەرلەر مەن جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن تۇلعالاردىڭ 320 مىڭنان اسا بانكتىك شوتتارىنا قويىلعان شەكتەۋلەر كەرى قايتارىلدى. بۇل جەكە تۇلعالاردىڭ 42500₸ الەۋمەتتىك جاردەماقىنى الۋىنا مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن جاسالدى، دەپ حابارلادى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە توتەنشە جاعدايدىڭ قولدانىلۋ كەزەڭىندە مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى تابىستان ايىرىلعان ادامدارعا 42500 تەڭگە سوماسىندا اي سايىنعى الەۋمەتتىك كومەك اۋدارۋ باستالعان.

وسىعان وراي، اۋماقتىق مكد تاۋەكەل دارەجەسى جوعارى سالىق تولەۋشىلەردى قوسپاعاندا، دارا كاسىپكەر رەتىندە تىركەۋدە تۇرعان جەكە تۇلعالارعا جانە جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن تۇلعالارعا قاتىستى  شىعارىلعان بانك شوتتارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارىن توقتاتا تۇرۋ تۋرالى وكىمدەر مەن ينكاسسالىق وكىمدەردى قولداپ كەرى قايتارۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرتەڭ قىزىلوردادا كۇن كۇرت ىسيدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:22

اقمولادا 3 ادام سۋعا كەتتى

ايماقتار • بۇگىن، 13:42

ۇقساس جاڭالىقتار