الەم • 06 ءساۋىر، 2020

يمپورتقا باج سالىعى تومەندەتىلدى

12 رەت كورسەتىلدى

ەاەو-عا مۇشە مەملەكەتتەر حالقىنىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە قاجەتتى تاۋارلارعا يمپورتتىق باج سالىعى تومەندەتىلدى

مەملەكەت باسشىسى ق. ك. توقاەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قازاقستان تاراپى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ قاراۋىنا كارتوپ، پياز، سارىمساق، قىرىققابات، ءسابىز، بۇرىش، قارا بيداي، ۇزىن ءداندى كۇرىش، قاراقۇمىق، قاراقۇمىق جارماسى، بالالارعا ارنالعان دايىن تاماق ونىمدەرى، ەمشەك ءسۇتىن الماستىرعىشتار، بالالارعا ارنالعان شىرىندار، دارىلىك زاتتار مەن ولاردى وندىرۋگە ارنالعان شيكىزات، COVID-2019 كوروناۆيرۋسىنىڭ الدىن الۋ جانە ەمدەۋ ءۇشىن قاجەتتى مەديتسينالىق بۇيىمدار مەن مەديتسينالىق ماقساتتاعى جابدىقتار يمپورتىنا نولدىك كەدەندىك باج سالىعىن بەلگىلەۋ جونىندە ۇسىنىس ەنگىزدى.

«كوكونىس ۇسىنىسىنىڭ ماۋسىمدىق قىسقارۋى، سونداي-اق جەكە قورعانۋ قۇرالدارى مەن دارىلىك زاتتارعا دەگەن سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋى جاعدايىندا قابىلدانعان شەشىم حالىق ءۇشىن سەزىمتال تاۋارلاردىڭ يمپورتى كەزىندەگى شىعىنداردى قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ قازاقستان اتىنان مۇشەسى ءاليحان سمايىلوۆ اتاپ ءوتتى.

بۇل باستامانى بارلىق ەاەو-عا مۇشە مەملەكەتتەرى قولدادى. كەدەن باجدارىن تومەندەتۋ 2020 جىلدىڭ 30 ماۋسىمىنا دەيىنگى كەزەڭگە قابىلداندى، ال كەيبىر مەديتسينالىق بۇيىمدار مەن ءدارى-دارمەكتەرگە قاتىستى نولدىك باج 2020 جىلدىڭ 30 قىركۇيەگىنە دەيىن قولدانىلاتىن بولادى، قاجەت بولعان جاعدايدا شەشىم ۇزارتىلۋى مۇمكىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق اۋرۋدان ايىقتىرمايدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار