ايماقتار • 06 ءساۋىر، 2020

ازىق-ت ۇلىك باعاسىن كوتەرگەن ساۋداگەرلەرگە 530 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ايىپپۇل سالىنادى

43 رەت كورسەتىلدى

قاجەتتى تاۋارلار مەن ءدارى-دارمەكتەردىڭ باعاسىنا قاتىستى ماسەلەلەر بويىنشا قالالىق پروكۋراتۋرانىڭ ءموبيلدى توبىمەن بايلانىسۋعا بولادى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەمي سايتى حابارلادى.

قازاقستاندا 1 ساۋىردەن باستاپ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا شەكتى بولشەك ساۋدا باعاسى ەنگىزىلدى.

اتاپ ايتقاندا، ءبىرىنشى سورتتى بيداي ۇنىنان جاسالعان ناننىڭ شەكتى بولشەك باعاسى – 150 تەڭگەنى، ءبىرىنشى سورتتى بيداي ۇنىنىڭ كەلىسى – 197 تەڭگەنى، ولشەمەلى كەسپە – 230 تەڭگەنى، ولشەمەلى ارپا جارماسى ء(دان) – 339 تەڭگەنى، وڭدەلگەن ولشەمەلى كۇرىش – 307 تەڭگەنى، سيىر ەتى (سۇيەكتەرى بار جاۋىرىن-كەۋدە بولىگى) – 2 113 تەڭگەنى، تاۋىق جۇمىرتقاسى (وندىق، ءبىرىنشى سانات) – 351 تەڭگەنى، كۇنباعىس مايى – 481 تەڭگەنى، اس تۇزى («ەكسترادان» باسقا) – 55 تەڭگەنى قۇرايدى.

«بەكىتىلگەن باعا مولشەرىن ارتتىرعانى ءۇشىن 265 100 تەڭگەدەن 530 200 تەڭگەگە دەيىنگى مولشەردە ايىپپۇل سالۋ تۋرالى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان»، - دەپ حابارلايدى قالالىق پروكۋراتۋرا.

كارانتين كەزىندە تۋىنداعان بارلىق ماسەلەلەر بويىنشا، تاۋارلار مەن ءدارى-دارمەكتەردى الۋدا الىپ-ساتارلىققا تاپ بولعان جاعدايدا نۇر-سۇلتان قالالىق پروكۋراتۋراسىنىڭ ءموبيلدى توبىنا  8 (7172) 71-24-97، 8-701-999-17-59 نومەرى ارقىلى حابارلاسۋعا بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

دوللار تاعى دا ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار