كوروناۆيرۋس • 01 ءساۋىر، 2020

375 ناۋقاس: اقمولا وبلىسىندا تاعى 3 ادام ۆيرۋس جۇقتىردى

56 رەتكورسەتىلدى

18:40-تاعى جاعداي بويىنشا اقمولا وبلىسىندا تاعى 3 جاعداي تىركەلدى. قازاقستاندا 375 ادامنىڭ ۆيرۋس جۇقتىرعانى انىقتالدى. 

نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 184،

الماتى قالاسىندا – 84،

قىزىلوردا وبلىسى – 25،

اتىراۋ وبلىسى – 16،

اقمولا وبلىسى – 19،

قاراعاندى وبلىسى – 14،

الماتى وبلىسى – 9،

تۇركىستان وبلىسى – 5،

اقتوبە وبلىسى – 4،

جامبىل وبلىسى – 3،

سقو – 3،

شىمكەنت قالاسىندا – 3،

شقو – 2،

بقو – 2،

پاۆلودار وبلىسى – 1،

ماڭعىستاۋ وبلىسى – 1.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار