قازاقستان • 01 ءساۋىر، 2020

مەملەكەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان 42500 تەڭگەنى كىم الادى؟

863 رەتكورسەتىلدى

توتەنشە جاعداي كەزىندەگى ەڭبەك قاتىناسى تۋرالى ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ ايتىپ بەردى.

«مەملەكەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان 42500 تەڭگەنى كىم الادى؟ ول، بىرىنشىدەن – جالدامالى قىزمەتكەرلەر. ورتا، شاعىن كاسىپورىنداردا اقىسىز دەمالىسقا جىبەرىلگەن جۇمىسشىلار. كارانتين جاريالانعان قالالاردا ءىرى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەر دە جاتادى.

ەكىنشىسى – جەكە تۇلعالار، ءوز بەتىنشە جۇمىسپەن قامتىلعاندار. ولاردىڭ ىشىندە جەكە كاسىپكەرلەر بار، ءبىزدىڭ ستاتيستيكامىز بويىنشا 1،5 ميليوننان استام جەكە كاسىپكەر بار. جەكە پراكتيكامەن اينالىسىپ جۇرگەن ازاماتتار بار. ولار – جەكە ادۆوكاتتار، نوتاريۋستار، سوت ورىنداۋشىلارى، مەدياتورلار. 2 مىڭنان استام وسىنداي ازاماتتار بار. جانە دە ازاماتتىق قۇقىقتىق سيپاتتا جۇمىس ىستەپ جۇرگەندەر. ەلىمىزدە 180 مىڭداي فريلانسەرلەر بار. بىرىڭعاي جيىنتىق كولەمىن تولەگەن ازاماتتار. ەلىمىزدە 316 مىڭ ادام سوڭعى 12 ايدا ءبىر رەت بولسا دا وسى بىرىڭعاي جيىنتىق تولەمىن تولەگەن»، دەدى مينيستر ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاردەم اقىنى الۋ ءۇشىن ءندى ەشقانداي قۇجات تاپسىرۋدىڭ قاجەتى جوق. تەك قانا ءوتىنىش بەرىلەدى. جۇمىس بەرۋشى وتىنىشىنە ءوزىنىڭ جۇمىسشىلارىنىڭ ءتىزىمىن قوسادى. ءوتىنىش بەرۋ ءۇشىن 42 500 تەڭگەلىك تولەمدى راسىمدەۋگە ارنالعان سايت اشىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار