قارجى • 31 ناۋرىز، 2020

قازاقستانداعى تۇتىنۋشىلىق نەسيەنىڭ جاعدايى تومەندەدى

41 رەتكورسەتىلدى

Moody's  ساراپشىلارىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل جاعداي تەك بىزدە ەمەس، ارمەنيا مەن رەسەيدە ءبىر مەزگىلدە باستالعالى تۇر. اگەنتتىكتىڭ ەسەبىنە سايكەس، تمد ەلدەرىندە قاۋىپ كوروناۆيرۋستىق ىندەت پەن مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى تۇتىنۋشىلىق نەسيەگە دە اسەر ەتە باستادى. ال وزبەكستاندا بولسا جاعداي كەرىسىنشە، ءوسىم بايقالادى. ساراپشىلار مۇنىڭ سەبەبىن وزبەك ەكونوميكاسىنىڭ شيكىزاتاتقا تاۋەلدىلىك دەڭگەينىڭ ءبىزدىڭ ەلمەن سالىستىرعاندا تومەندەگىمەن تۇسىندىرەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن جۋرناليستەرگە اگەنتتىكتىڭ ساراپشىسى سۆەتلانا پاۆلوۆا ايتتى.

«سوڭعى جىلدارى قابىلدانعان رەتتەۋ شارالارى اكتيۆتەر ساپاسىنىڭ داعدارىسىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. تمد ەلدەرىنىڭ باس بانكتەرى وسىنداي قادامعا بارىپ وتىر. رەسەي مەن قازاقستاندا قابىلدانعان شارالار اكتيۆتەر ساپاسىنىڭ ناشارلاۋىمەن بايلانىستى قاۋىپتەردى ازايتۋعا كومەكتەسەدى دەپ سانايمىز»،  دەپ ءتۇسىندىردى اگەنتتىك.

Moody's اگەنتتىگى تۇتىنۋى نەسيەسى تاۋەكەلدەرىن ارتتىراتىن نەگىزگى فاكتورلاردى اتادى. بۇل نەسيەنى قايتارۋ مۇمكىندىگىنىڭ السىزدىگى، ارزان مۇناي مەن كوروناۆيرۋستىڭ اسەرىنەن بولاتىن جاعىمسىز اسەرگە تاۋەلدىلىگى. «قازاقستانداعى، ارمەنياداعى جانە ازىربايجانداعى بانكتەردە قايتارىلىمى كۇماندى قارىزدار جيناقتالىپ قالعان. قازاقستاندا تۇتىنۋ نەسيەسى ەمەس، تۇرعىن ءۇي يپوتەكاسى نەسيەسى قاتىستى پروبلەمالار بار. بۇل تۇتىنۋ نەسيەسىنە دە اسەر ەتە باستادى.  مۇناي باعاسىنىڭ تومەندەۋى مەن ەكونوميكانىڭ ودان ءارى باسەڭدەۋى اكتيۆتەر ساپاسىنىڭ تەز ناشارلاۋىن تەزدەتىپ جاتىر» - دەپ قورىتىندىلادى اگەنتتىك.

ءبىز بۇعان دەيىن  توتەنشە جاعداي كەزىندە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن  نەسيە مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار