قازاقستان • 31 ناۋرىز، 2020

6 ساۋىرگە دەيىن ەلوردا كوشەلەرى ساعات 20:00-دەن 06:00-گە دەيىن زالالسىزداندىرىلادى

17 رەتكورسەتىلدى

قالا تۇرعىندارىن كەشكى جانە تۇنگى ۋاقىتتا كوشەگە شىقپاي، ۇيدە بولۋعا شاقىرۋدا، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

«30 ناۋرىز - 6 ءساۋىر ارالىعى ساعات 20:00-دەن 06:00-عا دەيىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەر كوشەلەر مەن اۋلالاردا، قوعامدىق ورىنداردا زالالسىزداندىرۋ شارالارىن جۇرگىزەدى. اتالمىش شارالاردىڭ تيىمدىلىگى ءۇشىن توتەنشە جاعداي رەجيمى كۇشەيتىلگەن كەزەڭدە ساعات 20:00-دەن كەيىن ۇيدەن شىقپاۋلارىڭىزدى سۇرايمىز»، دەلىنگەن نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگى جەدەل شتابىنىڭ حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار