ايماقتار • 31 ناۋرىز، 2020

باعالاردىڭ شارىقتاۋىنا جول بەرمەيتىن قوعامدىق ۇيىمدار

9 رەتكورسەتىلدى

سوڭعى كەزدەرى تۇتىنۋ تاۋارلارىنىڭ شەكتەن تىس قىمباتتاپ كەتكەندىگى تۋرالى تۇرعىنداردان شاعىمدار كوپ تۇسكەن ەدى. سونى تەكسەرۋ ءۇشىن «Qyzyljar Adaldyq Alan'» سىبايلاستىققا قارسى ۇيىمى رەسپۋبليكالىق «العاشقى انتيكوررۋپتسيالىق مەديا-ورتالىق» جانە ساياسي پارتيالار وكىلدەرىمەن بىرگە پەتروپاۆلدىڭ بىرنەشە ساۋدا نۇكتەلەرىندە باعالارعا مونيتورينگ جۇرگىزدى. ولاردىڭ ايرىقشا نازار اۋدارعاندارى تۇراقتاندىرۋ قورىنان بولىنگەن باعالارى رىنوكتىق باعالاردان تومەن بولۋعا ءتيىستى الەۋمەتتىك ماڭىزى زور ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى ەدى. ول ىشىندە ۇن، نان جانە باسقا دا استىق ونىمدەرى، كۇرىش، كارتوپ، قانت، تۇز، جۇمىرتقا، ءسابىز، سارىمساق، ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرى بار 19 ءتۇرلى تاۋاردان تۇرادى.

تەكسەرىس ناتيجەلەرى بويىنشا باعالاردىڭ شەكتەن تىس ارتۋى تابىلعان جوق. تۇرعىنداردان تۇسكەن كەيبىر شاعىم دالەلدەنگەنىمەن ونىڭ سەبەبى دە تابىلدى. مىسالى، «سەۆەرنىي» ساۋدا جۇيەسى بويىنشا ءبىر تۇرعىننان تۇسكەن شاعىم بويىنشا تەكسەرىلگەندە ونىڭ قىزمەتكەرلەرى تۇراقتاندىرۋ قورىنان جاڭا تۇسكەن تاۋارلاردىڭ باعاسى بازاعا ەنگىزىلگەنىمەن دۇكەن سورەلەرىندەگى باعالار ءالى وزگەرتىلىپ ۇلگەرمەگەنىن ايتقان. تەك سول سەبەپتى عانا باعا كوتەرىڭكى بولىپ تۇر ەكەن.  

ناتيجەسى ۇلكەن بولماسا دا قوعامدىق باقىلاۋدىڭ قاجەتتىلىگى كورىنىپ تۇر. باعانى شارىقتاتىپ جىبەرەتىندەر تىم بولماسا ولاردىڭ تەكسەرىپ جۇرگەنىنەن جاسقانىپ، باعانى تۇراقتى ۇستاۋعا تىرىسۋدا. ماسەلە، بىرەۋدىڭ قىلمىسىن اشۋدا دا ەمەس قوي، تەك ايتەۋىر ءتارتىپ ساقتالسا بولدى. قوعامدىق باقىلاۋلار سوعان قىزمەت ەتىپ ءجۇر.

پەتروپاۆل

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىكتى دارىپتەيتىن قوماقتى قور

رۋحانيات • 05 ماۋسىم، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار