قازاقستان • 30 ناۋرىز، 2020

كارانتيننەن قاشساڭ، «قارماققا ىلىنەسىڭ»

9 رەتكورسەتىلدى

الەم ەلدەرى ۆيرۋسقا بايلانىستى ءۇي كارانتينىندە جاتقان ازاماتتاردى قاشىقتان قالاي باقىلاپ جاتقانىن بۇعان دەيىن جازعانبىز. ولاردىڭ ەلەكتروندىق تاپقىر جۇيەسىنە تاڭدايىمىزدى دا قاققانبىز. ەندى نۇر-سۇلتان قالاسى دا ۆيرۋس جۇقتىرۋ قاۋپى بار ازاماتتاردى باقىلاۋدىڭ سمارت جۇيەسىن ىسكە قوستى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ماليكا بەكتۇروۆا حابارلادى.

جاڭا جۇيەنى كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس IT-شتابىنىڭ قولداۋىمەن ەلوردالىق اكىمدىك پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ تسيفرلاندىرۋ كەڭسەسى بىرگە جاساپ شىعارىپتى. ونى وزدەرى «كوروناۆيرۋسقا بايلانىستى ءۇي كارانتينىندە وتىرعان ازاماتتارمەن سويلەسۋدىڭ جاڭا فورماتى» دەپ اتاپتى.

Smart Astana موبيلدىك قوسىمشاسىندا اشىلعان قىزمەتتىڭ بۇل تۇرىنە ۆيرۋس جۇقتىرعاندارمەن بايلانىستا بولعان، قازىر ءۇي كارانتينىندە جاتقان بارلىق ازامات تىركەلگەن. ولاردىڭ بىرەۋى كارانتين اۋماعىنان ۇزايتىن بولسا، تەلەفونداعى جۇيە بەلگى بەرىپ، ازاماتتىڭ كەرى قايتۋىن ەسكەرتەدى. سونداي-اق، اراسىندا بەينەقوڭىراۋلار دا ىسكە قوسىلىپ، كارانتيندەگى تۇلعانىڭ ۇيدە بار-جوعىن انىقتايدى.

بۇدان بولەك، Smart Astana موبيلدىك قوسىمشاسىندا تاعى ءبىر جاڭا قىزمەت ىسكە قوسىلدى. ول «مەن Covid-19 تارالۋىنا قارسىمىن» دەپ اتالادى. ونى تەلەفونعا جۇكتەۋ ارقىلى تۇرعىندار تسيفرلىق بالدار جيناقتاي الادى. ۇپايدى كوپ جيناعان قالانىڭ ەڭ بەلسەندى تۇرعىندارى اپتا سايىن ويناتىلاتىن ۇتىس ويىنىنا قاتىسىپ، باعالى سىيلىقتار ۇتىپ الۋعا مۇمكىندىگى بار.

قىمبات توقتامۇرات

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار