كوروناۆيرۋس • 30 ناۋرىز، 2020

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعاندار سانى 300-دەن استى

327 رەتكورسەتىلدى

18:50-دەگى جاعداي بويىنشا نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 1 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 6 جانە الماتى وبلىسىندا تاعى 1 ادامنىڭ ۆيرۋس جۇقتىرعانى انىقتالدى. بۇل تۋرالى دسم حابارلادى.

وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسىندا – 168
 
الماتى قالاسىندا – 73
 
شىمكەنت قالاسىندا – 2
 
اقمولا وبلىسى – 9
 
اقتوبە وبلىسىندا – 2
 
الماتى وبلىسىندا – 8
 
اتىراۋ وبلىسىندا – 12
 
شىعىس قازاقستان وبلىسى – 2
 
جامبىل وبلىسىندا – 3
 
باتىس قازاقستان وبلىسىندا – 2
 
قاراعاندى وبلىسى – 13
 
قىزىلوردا وبلىسى – 5
 
ماڭعىستاۋ وبلىسى – 1
 
پاۆلودار وبلىسىندا – 1
 
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا – 1
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار