پرەزيدەنت • 26 ناۋرىز، 2020

حالىقتىڭ سۇراقتارىنا تەز ءارى تۇسىنىكتى جاۋاپ بەرىلۋى قاجەت - پرەزيدەنت

71 رەتكورسەتىلدى

قاسىم-جومارت توقاەۆ Twitter پاراقشاسىندا قيىن جاعدايعا دۋشار بولعان تۇرعىنداردى قولداۋدى شۇعىل ىسكە اسىرۋ كەرەكتىگىن جازدى. 

- اتقارۋشى بيلىك وكىلدەرى ازاماتتار مەن بيزنەسكە قارجىلاي قولداۋ شارالارىن از قامتىلعان وتباسىلارعا اي سايىن بەرىلەتىن ءبىر ايلىق كولەمدەگى كومەكتى جانە قيىن جاعدايعا دۋشار بولعان تۇرعىنداردى قولداۋدى شۇعىل ىسكە اسىرۋ كەرەك. حالىقتىڭ سۇراقتارىنا تەز ءارى تۇسىنىكتى جاۋاپ بەرىلۋى قاجەت، - دەپ جازدى پرەزيدەنت.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار