الەم • 25 ناۋرىز، 2020

ۋحان كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن قوشتاستى (ۆيدەو)

300 رەتكورسەتىلدى

قىتاي، ۋحان قالاسى. قالا كارانتيننەن بوساتىلعان سوڭ، مىڭداعان تۇرعىن بەيبىت كۇننىڭ باتىرلارى - دارىگەرلەرمەن قيماي قوشتاسىپ تۇر. ءتىپتى كەيبىرى كوزىنە جاس العان. 

سوڭعى جاڭالىقتار

پاندەميا: ساقتانساڭ ساۋ بولارسىڭ

ايماقتار • بۇگىن، 20:08

ەرىكتىلەر بالالاردى قۇتتىقتادى

ايماقتار • بۇگىن، 16:47

ازيادا COVID-19-دان ءولىم نەگە از؟

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 16:07

ۇقساس جاڭالىقتار