الەم • 25 ناۋرىز، 2020

ۋحان كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن قوشتاستى (ۆيدەو)

285 رەتكورسەتىلدى

قىتاي، ۋحان قالاسى. قالا كارانتيننەن بوساتىلعان سوڭ، مىڭداعان تۇرعىن بەيبىت كۇننىڭ باتىرلارى - دارىگەرلەرمەن قيماي قوشتاسىپ تۇر. ءتىپتى كەيبىرى كوزىنە جاس العان. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ىستىق تاماق تاراتتى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار