ەلباسى • 20 ناۋرىز، 2020

ەلباسى قازاقستان حالقىنا ۇندەۋ جاريالادى

4004 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى –

ەلباسى ن.ءا.نازارباەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا

ۇندەۋى

 

قىمباتتى وتانداستار!

 بۇگىندە ءبارىمىز كورو­نا­ۆي­رۋستىڭ جاھاندىق پاندەمياعا ۇلاسقانىنا كۋا بولىپ وتىرمىز.

قازىر ۆيرۋس جەر شارىنداعى 155-تەن استام مەملەكەتتىڭ، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ دا اۋماعىنا تارالۋدا.

ىندەتتىڭ گەوگرافيالىق ءورىسى ۇزدىكسىز كەڭەيىپ، قۇرباندارىنىڭ سانى دا ءوسىپ كەلەدى.

بۇل جاعدايدى حالىقارالىق ەكونوميكالىق داعدارىس – شي­كى­زات، ۆاليۋتا جانە قارجى نارىق­تا­رىنىڭ قۇلدىراۋى ۋشىقتىرا تۇسۋدە.

مۇنىڭ ءبارى ءبىزدىڭ ەلدى دە اينالىپ وتپەيتىنى انىق.

باسقاشا ايتقاندا، ءبىز قازىر «دۇلەي داۋىل» دەپ سيپاتتاۋعا بولاتىن ۇلكەن قاۋىپ-قاتەر الدىندا تۇرمىز.

شەشۋ جولدارىن تابۋ تۇرعى­سىنان كۇردەلى بولىپ وتىرعان قازىرگى احۋال ءبىر جاعىنان 1990-شى جىل­دار­دىڭ باسىنداعى جاع­دايعا ۇق­سايدى.

ول كەزدە ءبىز شىن مانىندە وتە قيىن جاعدايدا بولعان ەدىك.

وسىنداي اۋىر كەزەڭدە مەن بارلىق قازاقستاندىقتاردى ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ پەن ۇكىمەت تاراپىنان ىسكە اسىرىلىپ جاتقان شۇ­عىل شارالاردى قولداۋعا شاقى­را­مىن.

ەل بيلىگى كوروناۆيرۋستان قور­عانۋ ءۇشىن ونىڭ الدىن الۋعا با­عىتتالعان كەشەندى شارالار قا­بىلدادى.

بۇل رەتتە توتەنشە جاع­داي­دىڭ جاريالانۋى – ماڭىزدى جانە قاجەتتى قادام.

ونداعى ماقسات – ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىز بەن مەملەكەتىمىزدىڭ مۇددەسىن قورعاۋ.

قازىر كوروناۆيرۋس ينفەك­تسيا­سىنىڭ زالالىن ازايتۋ جانە ەكونوميكانى تۇراق­تان­دىرۋ جونىندەگى ارناۋلى شتاب جۇمىس ىستەپ جاتىر.

ازىق-ت ۇلىك پەن ەڭ قاجەتتى تاۋار­لاردىڭ، مەديتسينالىق ماق­ساتقا ارنالعان زاتتاردىڭ تاپ­شى­لىعىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالۋدا.

مەملەكەتتىڭ الەۋمەتتىك مىن­دەت­تەمەلەرىنىڭ ءبارى دە ورىندالۋدا.

ەل­دەگى قۇقىقتىق ءتارتىپ قامتا­ماسىز ەتىلىپ وتىر.

وتاندىق كاسىپكەرلەرگە، شا­عىن جانە ورتا بيزنەسكە جان-جاق­تى قولداۋ كورسەتىلىپ جاتىر.

جۇمىس ورىندارىن ساقتاۋعا بارىنشا كۇش سالىنۋدا.

مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قا­بىل­دانىپ جاتقان شارالار  قا­زىر­گى قيىن احۋالعا ساي دەر كەزىندە قولعا الىندى.

مەن مۇنى تولىق قول­داي­مىن!

سونىمەن قاتار قازىرگى داع­دا­رىس ۇزاعىراق ۋاقىتقا سوزىلار بولسا، ۇكىمەت وعان قارسى شارالار ازىرلەۋگە ءتيىس.

ونداي جاعدايدا ەلىمىزدى
جا­نە ازاماتتارىمىزدى قاتاڭ ۇنەم­شىلدىككە، كەشەندى ورنىقتى دامۋ باع­دارىنا شىعۋعا دايىنداۋ كە­رەك.

 

قۇرمەتتى قازاقستاندىقتار!

 

دانا حالقىمىزدا «كەمە­دە­گىنىڭ جانى ءبىر» دەگەن ۇلاعاتتى ءسوز بارىن بىلەسىزدەر.

وسىناۋ سىن ساعاتتا ورتاق ىس­تەن ەشكىم دە سىرت قالماۋعا ءتيىس.

بىرىنشىدەن، ۇكىمەت بيۋدجەت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، ستۋ­دەنتتەردىڭ، شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ اۋىرتپالىعىن جەڭىل­دەتۋ باعىتىنداعى ناقتى قادام­دارىن جاريا ەتتى.

بىراق تەك قانا مەملەكەتتىڭ كۇش-جىگەرى جەتكىلىكسىز بولادى.

زاۋالدى ەڭسەرۋ ءۇشىن باسقا دا قوسىمشا رەسۋرستاردى جۇمىل­دىرعان ءجون.

ءاربىر ازامات ءوزىنىڭ قولىنان كەلەتىن ۇلەسىن قوسۋعا ءتيىس.

مەن بۇل قيىن كەزەڭدە ەل-جۇرتقا كومەكتەسكىسى كەلەتىن جانە جاردەم بەرە الاتىن ادام­دار­دىڭ قاراجاتى جيناقتا­لاتىن رەسپۋبليكالىق قور قۇ­رۋدى ۇسىنامىن.

وسىنداي جاعدايدا بۇرىن­عىشا وتاندىق ءىرى كاسىپورىندار دا قولداۋىن كورسەتەدى دەپ سە­نەمىن.

ونداي قورلاردى ءاربىر وبلىس ورتالىعىندا جانە رەس­پۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا­لاردا قۇرۋ قاجەت.

ول جۇمىستى تيىسىنشە سول جەر­لەردىڭ اكىمدەرى جۇزەگە اسىرعانى دۇرىس.

بۇكىل حالىق، قالىڭ ەل، جال­پاق جۇرت بولىپ جۇمىلۋدىڭ جار­قىن ۇلگىسى مەن تيىمدىلىگىن ءبىز ارىس قالاسىن اپاتتان كەيىن جەدەل قالپىنا كەلتىرگەن كەزدە كورسەتكەن ەدىك.

ەكىنشىدەن، مەن قازىردىڭ وزىندە ۇلتتىق بيزنەس وكىل­دەرى­نىڭ ەل-جۇرتقا كورسەتىپ جاتقان كو­مەگى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىل­دىرەمىن.

مۇنداي مارتتىك جالعاسىن تاۋىپ، وعان قوسىلاتىن بيزنەس وكىل­دە­رىنىڭ سانى كوبەيە تۇسەدى دەگەن ۇمىتتەمىن.

كومپانيا يەلەرى وزدە­رىنىڭ قول استىندا ەڭبەك ەتىپ جۇر­گەن جان­دارعا قارجىلاي دا، مو­رالدىق تۇر­عىدان دا جاردەم­دەسەدى دەپ سە­نەمىن.

ماسەلەن، ۋاقىتشا دەمالىسقا جىبەرۋگە ءماجبۇر بولعان جاعدايدا ەڭبەككەرلەردى اقىلى تۇردە  بوسات­قان نەمەسە قىسقارتىلعان جۇمىس كەستەسىنە كوشكەن ابزال.

وتاندىق بيزنەس وكىلدەرىن جالدامالى قىزمەتكەرلەردى جۇ­مىستان شىعارماۋعا شا­قى­رامىن.

سىزدەر جۇمىس ورىندارىن ساق­تاۋ ارقىلى قوعامعا قامقور­لىق­تارىڭىزدى كورسەتەسىزدەر.

ەلىمىزدىڭ كەن ءوندىرىسى مەن شيكى­زات رەسۋرستارىن وڭدەۋ جانە ونەر­كاسىپ سالاسىنداعى ءىرى ينۆەس­تورلار دا ۇكىمەتپەن، اكىمدىك­تەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، وزدەرى جۇمىس ىستەپ جاتقان وڭىرلەردىڭ تۇر­عىندارىنا قولداۋ كورسەتۋى ءتيىس.

قيىندىقتا قول ۇشىن بەرۋ – يگى ءداستۇر، حالقىمىزدىڭ قانىندا بار، بويىمىزعا سىڭگەن اسىل قا­سيەت.

ۇشىنشىدەن، قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ اۋەلى اسا مۇقتاج جاندارعا كو­مەك كورسەتۋ كەرەك.

مەنىڭ تاپسىرماممەن
Nur Otan پارتياسىنىڭ جوبالارى اياسىندا 150 ميلليون تەڭگە ءبو­لىندى.

بۇل قاراجات كارانتين جا­ريالانعان نۇر-سۇلتان جانە ال­ماتى قالالارىنداعى الەۋ­مەت­تىك جاعدايى تومەن ازاماتتارعا اتاۋ­لى كومەك كورسەتۋگە جۇم­سالادى.

كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن مە­نىڭ شەشىمىممەن تۇڭعىش پرە­زي­دەنت قورى ەسەبىنەن تاعى 200 ميل­ليون تەڭگە ءبولىندى.

جالپى، كوروناۆيرۋسقا قارسى كۇرەسكە ارنالعان قاراجاتتىڭ دۇ­رىس جۇمسالۋىن Nur Otan پارتياسى باقىلاۋىندا ۇستايدى دەپ ويلايمىن.

تورتىنشىدەن، ۇلكەن كىسى­لەردى، بالالار ءۇيى  تاربيە­لە­نۋ­شىلەرى مەن ارناۋلى اۋرۋ­حا­­نا­لار­داعى ناۋقاستاردى قا­جەت­تى زات­تار­مەن ۇزبەي قامتا­ما­سىز ەتۋگە باسا كوڭىل بولگەن ءجون.

ەلىمىزدىڭ كومەككە مۇقتاج ءار­بىر ازاماتىنا قامقورلىق كور­سە­تىلۋگە ءتيىس.

قازاقستاندىقتار قيىن كە­زەڭ­­دەردە ءاردايىم ءبىر-بىرىنە جار­دەمدەسكەن.

بۇل ىسكە ەرىكتىلەر قوزعا­لى­سىنىڭ وكىلدەرى دە اتسالىسادى  دەپ سەنەمىن.

بەسىنشىدەن، ءبىز پاندەميا­مەن كۇرەستىڭ «الدىڭعى شە­بىندە» جۇرگەن دارىگەرلەر مەن مەد­بيكەلەردى، قۇقىق قورعاۋ ور­گاندارى مەن اسكەري قىزمەت­كەر­لەردى قولداۋىمىز كەرەك.

ولاردىڭ يىعىنا اۋىر جۇك ءتۇسىپ، زور جاۋاپكەرشىلىك ارتىلىپ وتىر.

جۇرتشىلىقتىڭ ولارعا كو­مەك­تەسىپ، تۇسىنىستىك تانىتۋعا جانە بارلىق نۇسقاۋىن جاۋاپ­كەر­شى­لىك­پەن ورىنداۋعا تىرىسقانى ءجون.

 

قادىرلى وتانداستار!

 

ءبىزدىڭ بىرلىگىمىز – قازىرگى قيىندىقتى ەڭسەرۋدىڭ كەپىلى.

تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا بۇدان دا كۇردەلى كەزەڭدەردى باستان وتكەردىك.

بارلىق اۋىرتپالىقتى جەڭىپ، ءاردايىم ورتاق وتانىمىزدىڭ گۇل­دەنۋى جولىندا ەڭبەك ەتىپ كەلە­مىز.

وسى جولعى سىناقتى دا ەل بولىپ ەڭسەرەمىز دەپ سەنەمىن.

قازاقستاننىڭ جولى قيىن­دىق­سىز بولمايتىنىن مەن تاۋەل­سىزدىكتىڭ باستاپقى كەزىندە-اق بىلگەنمىن.

بۇل رەتتە تاريح پەن ۋاقىت ءبىزدىڭ جوسپارىمىزعا وزگەرىستەرىن ەنگىزەتىنىن ەسكەرگەن ەدىم.

جايما شۋاق كەزدەردىڭ وزىندە دە ءبىز الدىمىزدان شىعۋى مۇمكىن سىن-قاتەرلەرگە دايىندالىپ، الماعايىپ ۋاقىتتاردا قاجەت بولاتىن رەزەرۆ قالىپتاستىردىق.

جيناقتالعان التىن-ۆاليۋتا قورى مەن ۇلتتىق قور قاراجاتى ءاردايىم ءبىزدىڭ قابىلداعان شارالارىمىز بەن جالپىۇلتتىق ەكونوميكانى قولداۋعا سەپتىگىن تيگىزدى.

قازىر وسى كۇردەلى احۋالدان شىعۋ ءۇشىن قازاقستاندا بارلىق قاجەتتى رەسۋرس بار، قور دا جەتكىلىكتى.

بۇل – ءبىزدىڭ «الدىمەن ەكو­نو­ميكا، سوسىن ساياسات» قاعي­دا­تىنا نەگىزدەلگەن باعىت-باع­دا­رى­مىزدىڭ ناقتى ناتيجەسىنىڭ ءبىرى.

جاڭادان مەملەكەت قۇرۋ وڭاي ەمەس، ال ونى سىن-قاتەردەن قورعاۋ جانە تاۋەلسىزدىكتى ساقتاپ قالۋ ودان دا قيىن.

بىزدە تاجىريبە دە، ناقتى ءىس-ارەكەت الگوريتمى دە بار. 

مەن ۇلتتى ۇيىستىرۋدىڭ، بىر­لىك پەن قوعامداعى كەلىسىمنىڭ ما­ڭىز­دىلىعىن ۇنەمى ايتىپ كەلە­مىن.

تۇتاستىعىمىزدى تاعى ءبىر رەت دالەلدەيتىن كۇن تۋدى.

ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتتارىن توزىمدىلىك تانىتۋعا، مەملەكەت قابىلداپ جاتقان شارالاردى قولداۋعا شاقىرامىن.

بىرلىك باردا الىنبايتىن اسۋ جوق.

كەلە جاتقان ناۋرىز مەيرامى – ءبىزدىڭ بىرلىگىمىزدىڭ نىشانى.

شۋاقتى مەرەكە قارساڭىندا ءاربىر شاڭىراققا شاتتىق پەن يگىلىك تىلەيمىن!

بارلىق اۋىرتپالىق ءبىزدى اينالىپ وتكەي.

قازاقستان بۇل قيىندىقتى دا ەڭسەرىپ، دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە اياق باسادى دەپ نىق سەنەمىن.

ءبىز بىرگەمىز!

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرشىن كەتكەن ساڭلاق

سپورت • بۇگىن، 17:35

ۇقساس جاڭالىقتار