ايماقتار • 11 ناۋرىز، 2020

تۇزەۋ كابينەتىنىڭ تيگىزەر كومەگى كوپ

14 رەت كورسەتىلدى

قازىر اقتوبە وڭىرىندە ەستۋ مەن سويلەۋ قابىلەتتەرى قالىپتى دەڭگەيدەن تومەن بالالاردى ساۋىقتىرۋ مەن وڭالتۋعا قاتىستى كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ دەرەگىنشە، وڭىردە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەت ەتەتىن 6370 بالا بار. سوندىقتان دا وسى ساناتتاعى قوعامنىڭ جاس مۇشەلەرى مەن اتا-انالارىنا تەگىن كاسىبي كومەك كورسەتەتىن ارنايى ءبىلىم ماماندارىنا دەگەن سۇرانىس جىلدان-جىلعا وسە تۇسۋدە.

بۇل تۇرعىدا پەداگوگيكالىق-پسيحولوگيالىق تۇرعىداعى تۇزەۋ كابينەتتەرىنىڭ تيگىزەر كومەگى كوپ. وسى باعىتتاعى ارناۋلى وقۋ ورىندارى وبلىستىڭ بارلىق اۋدا­نىندا قىزمەت ەتەدى. وبلىس اكىمى وڭداسىن ءورازاليننىڭ پايىمداۋىنشا، مۇنداي كابينەتتەر، ايرىقشا بالالارعا ارنالعان ءبىلىم بەرۋ ينتەگراتسياسى شەڭبە­رىن­دەگى ماڭىزدى قۇ­رال­داردىڭ ءبىرى. وڭىردە دەربەس جۇمىس ىستەۋدى قاجەت ەتە­تىن الەۋ­مەتتىك ءرولى جوعارى، كەدەر­گىسىز اۋماق­تاردى قۇرۋ ىسىنە جۇرە­گىنىڭ جىلۋى مول جاندار مەن قايى­رىمدىلىق قورلارى دا قول ۇشىن سوزىپ وتىر. وسى ورايدا اق­توبە قالاسىندا قوس بىردەي پسي­حولوگيالىق-پەداگوگيكالىق تۇ­زەۋ كابينەتىن اشۋعا «دارا» قو­رى ۇيىتقى بولعانىن ايتار ەدىك.

ء«ار الۋان، بىراق تەڭ: قازاق­­­ستاندا ينكليۋزيۆتى قوعامدى قۇرۋ» جوباسى اياسىندا اشىلعان ار­ناۋلى كابينەتتەردىڭ ىسكە قوسىلۋى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا سەپ­تىگىن تيگىزگەنى انىق. مۇنداي يگى ىسكە جۇمىلا بىل­گەندەردىڭ قاتارىندا «EastTardeSolutons» جشس دا بار. ساۋابى مول ءىستىڭ باسى-قا­سىندا جۇر­گەن گۇل­نار دوسانوۆا مەن راح­مەت دار­مەشتىڭ باستامالارى قانداي قۇر­مەتكە دە لايىقتى.

اتالعان تۇزەۋ كابينەتتەرىنە «دارا» قورى قاراجاتىنىڭ ەسە­بىنەن بۇگىنگى زامانعا ساي ارنايى جابدىقتار مەن قوندىرعىلار ساتىپ الىنعان. بۇعان قوسا 2019 جىلدىڭ اقپان ايىندا اشىلعان كەيىنگى تۇزەۋ كابينەتىنە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلىپ، ەرەكشە بالا­لاردىڭ تۇتىنۋ قاجەتتىلىگىنە قا­راي بەيىمدەلگەن. مۇندا ەمدەۋ-دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنا ارنالعان جيناق، مونتەسسوري بول­مەسى، سويلەۋ مەن ەستۋ قابى­لەتىن دامىتۋعا ارنالعان كومپيۋتەرلىك باعدارلاما جۇمىس ىستەيدى. سو­نىمەن قاتار بالامالى بايلانىس تاسىلدەرى، ديداكتيكالىق جانە كورنەكى ماتەريالدار بار.

– بىلىكتى مامانداردىڭ بالالارمەن جەكە جانە توپتىق ساباق­تار جۇرگىزۋىنە بارلىق جاعداي جاسالعان. كەشەندى شارالارمەن شۇعىلداناتىن كوماندانىڭ قاتا­رىندا پسيحولوگتار مەن پەداگوگ-دەفەكتولوگتار جانە لوگوپەدتەر بار، – دەدى وبلىستىق ءبىلىم باس­­قارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى قايرات الدامجاروۆ.

اقتوبە قالاسىندا كەيىننەن اشىلعان پەداگوگيكالىق-پسيحو­لوگيالىق تۇزەۋ كابينەتى ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەتسىنەتىن 150 بالاعا ارنالعان. وسى ارقىلى اقتوبەدە ينكليۋزيۆتى قوعام قۇرۋ­عا تاعى ءبىر لايىقتى قادام جا­سالدى دەۋگە تولىق نەگىز بار.

 

اقتوبە

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار