قازاقستان • 28 اقپان، 2020

ناۋرىز ايىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامى

989 رەتكورسەتىلدى

ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا سولتۇستىك جارتىسىندا تەمپەراتۋرالىق فون تۇندە 5..10 اياز، شىعىستا كەي جەرلەردە 15...20 دەيىن اياز، كۇندىز 5 اياز...5 جىلى، وڭتۇستىك وڭىرلەردە كۇندىز اۋا 10...20 دەيىن جىلىنادى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك حابارلادى. 


ناۋرىزدىڭ باسىندا جانە ورتاسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس جانە شىعىس ايماقتاردىڭ كەي جەرلەرىندە قاتتى، ەكپىندى جەل 15-25 م/س دەيىن، سولتۇستىك وڭىرلەردە بۇرقاسىنمەن جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.

رەسپۋبليكا بويىنشا ءجيى تۇمان، سولتۇستىك جارتىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. جاۋىن-شاشىنمەن قاتار اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى.

ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا كار تەڭىزىنەن سۋىق انتيتسيكلوننىڭ باسىپ كىرۋىمەن رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، تەرمومەتر باعانى تۇندە 10...15، كەي جەرلەرىندە 20-25 ايازعا دەيىن، كۇندىز 5...13 ايازعا دەيىن، وڭتۇستىكتە تۇندە 2...12 ايازعا دەيىن، كۇندىز 0...8 جىلىعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن.

قازاقستاننىڭ باتىسىندا ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا جانە ورتاسىندا جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 0...8  ايازدان  0...5 جىلىعا  دەيىن، كۇندىز 0...5 جىلىدان 5...13 جىلىعا دەيىن وزگەرەدى. ناۋرىز ايىندا اۋانىڭ ورتاشا ايلىق تەمپەراتۋراسى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە نورمادان 1°س  جوعارى، وڭتۇستىك - شىعىس بولىگىندە نورما شاماسىندا  (نورما: سولتۇستىك جارتىسىندا - 3...9 اياز، وڭتۇستىك جارتىسىندا -  2 اياز...8 جىلۋدى قۇرايدى). رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن مولشەرى نورمادان كوپ، ەلىمىزدىڭ باتىس بولىگىندە نورما شاماسىندا بولادى دەپ بولجانۋدا. ءبىر اي ىشىندە تسيكلوندار مەن انتيتسيكلونداردىڭ ءجيى اۋىسۋى جاۋىن-شاشىننىڭ ءجيى تۇسۋىنە جانە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ وزگەرۋىنە سەبەپشى بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار