باسىلىم باسشىلارى • 18 اقپان، 2020

باسىلىم باسشىلارى - ۇزاق باعاەۆ (1930-1973)

21 رەتكورسەتىلدى

ۇزاق باعاەۆ الماتى وبلىسىنداعى قازiرگi رايىمبەك اۋدانىنىڭ تۇلەگi. 1952 جىلى قازاق مەملەكەتتiك ۋنيۆەرسيتەتiن بiتiرگەن سوڭ «سوتسياليستiك قازاقستان» گازەتiنە ادەبي قىزمەتكەر بولىپ ورنالاسادى. وسى جەردە ون جىلداي ەڭبەك ەتiپ، ءبولiم مەڭگەرۋشiلiگiنە دەيiن وسەدi.

1962-1969 جىلدارى ول قىزىلوردا وبلىستىق «لەنين جولى»، تالدىقورعان وبلىستىق «وكتيابر تۋى» گازەتتەرiنiڭ رەداكتورى بولىپ iستەيدi. 1969 جىلى «سوتسياليستiك قازاقستان» گازەتiن باسقارۋعا كەلەدi. وسى جەردە ءومiرiنiڭ سوڭىنا دەيiن باس رەداكتور بولدى.

ۇ.باعاەۆ بiرنەشە جىل قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ توراعاسى مiندەتiن اتقارا ءجۇرiپ، رەسپۋبليكاداعى جۋرناليست كادرلارىن دايارلاۋ iسiنە ەلەۋلi ۇلەس قوستى. «حالىق باستاماسى – قاينار بۇلاق» (1961 ج.)، «دالا جۇلدىزدارى» (1970 ج.)، «جان سۇلۋلىعى» (1975 ج.)، تاعى باسقا دا كiتاپتارى جارىق كورگەن. ەڭبەك قىزىل تۋ، قۇرمەت بەلگiسi وردەندەرiمەن جانە بiرنەشە مەدالمەن ماراپاتتالعان. كسرو جۋرناليستەر وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى. الماتى وبلىسىنىڭ رايىمبەك اۋدانىنداعى العاباس اۋىلىندا ۇزاق باعاەۆ اتىنداعى ورتا مەكتەپ، كوشە بار. سول تۋعان جەرiندە مۋزەي-ءۇيi اشىلعان. جىل سايىن جۋرناليستەرگە بەرi­لەتiن ۇزاق باعاەۆ اتىنداعى ارناۋلى جۇلدە بار.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

iPhone 12 Pro رەندەرى شىقتى

تەحنولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار