قازاقستان • 16 اقپان، 2020

توبەسى جابىق اۆتوتۇراققا گازبەن جۇرەتىن كولىك قويعاندار ايىپپۇل تولەيدى

13 رەت كورسەتىلدى

ىشكى ىستەر مينيسترلىگى توتەنشە جاعدايلار كوميتەتىنىڭ توراعاسى ۆلاديمير بەككەر جابىق اۆتوتۇراققا گازبەن جۇرەتىن كولىك قويعاندارعا قانداي جازا قولدانىلاتىنىن ءتۇسىندىردى.

«قر اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 410-بابى ء(ورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ نەمەسە ورىنداماۋ) بويىنشا ازاماتتىق قورعانىس ورگاندارى ەرەجە بۇزعاندارعا 5 اەك نەمەسە 12 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالا الادى. سونىمەن بىرگە، قۇقىق بۇزۋدىڭ سالدارى اۋىر بولسا، قىلمىستىق كودەكستىڭ 292-بابىندا ارنايى جازا كوزدەلگەن. وقيعانىڭ اۋىرلىعىنا قاراي، ايىپپۇل نەمەسە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازالارى قولدانىلادى. ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادام قازا تاپسا - 5-10 جىل ارالىعىندا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن»، - دەدى كوميتەت توراعاسى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

2019 جىلدىڭ جەلتوقسانىندا قر ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىنە وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزگەن ۇكىمەت قاۋلىسى قابىلداندى، وندا گازبەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ جابىق پاركينگتەرگە كىرۋىنە تىيىم سالىندى.

جالپى ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىنە 148 وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

قازاقستاندا دوللار قىمباتتادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:37

UFC رەيتينگىندە كوش باستادى

سپورت • بۇگىن، 08:32

ۇقساس جاڭالىقتار