ەكولوگيا • 12 قىركۇيەك، 2019

سۋدان تۋىنداعان سۇراق كوپ

576 رەت كورسەتىلدى

دۇنيەنىڭ ءار تۇكپىرىندە اۋىز سۋعا ءزارۋ بولىپ وتىر­عان حالىقتار از ەمەس. بۇۇ-نىڭ عالىمدارمەن بىر­لەسىپ جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس 2050 جىلى الەمدە 5،7 ملرد ادام سۋ تاپشىلىعىن سەزىنۋى مۇمكىن. تىرشىلىك ءنارىن ءتيىمدى پايدالانۋ – ادام­زاتتىڭ بۇگىنگى كۇن تارتىبىندە تۇرعان نەگىزگى ماسەلەنىڭ قاتارىندا.

ۇقساس جاڭالىقتار