پرەزيدەنت • 11 قىركۇيەك، 2019

ق.توقاەۆ قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى

70 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي Facebook پاراقشاسىندا جازدى

«قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا باستالعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىنداعى جوسپارلانعان كەزدەسۋلەردىڭ بارلىعىندا بايانداماسىن قازاق تىلىندە جاساۋدا. اتاپ ايتساق، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن ءسوزىن، سونداي-اق، قحر ىسكەر توپتارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋىندەگى بايانداماسىن جانە قىتاي قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسىنداعى بايانداماسىن تولىعىمەن مەملەكەتتىك تىلدە جاسادى»، دەپ جازدى بەرىك ءۋالي. 

توقاەۆ

توقاەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار

تەرەزەدەن قاراما...

رۋحانيات • كەشە

اعا مەن ءىنى

قوعام • كەشە

ىسقاق قاجى اۋليە

رۋحانيات • كەشە

قابان، تاڭكى جانە بىدىق

رۋحانيات • كەشە

قايىق كۇتكەن كۇن

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار