قوعام • 05 تامىز، 2019

ارىستاعى 6،7 مىڭ ۇيدە نەگىزگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى

79 رەت كورسەتىلدى

5 تامىزعا قاراي ارىس قالاسىندا 6،7 مىڭ تۇرعىن ۇيدە نەگىزگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى. 2،5 مىڭ جتق جانە كپتۇ نىساندارىندا قۇرىلىسشىلار كوسمەتيكالىق جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. بۇل تۋرالى قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

بۇگىنگى كۇنى 407 جەكە ءۇي جانە 3 كوپقاباتتى ءۇي تولىق قالپىنا كەلتىرىلدى. 17 سەكتوردا 7 مىڭنان استام قۇرىلىسشى ەڭبەك ەتۋدە. ولاردىڭ مىندەتى-تۇرعىن ءۇي قورىنىڭ قالعان نىساندارىن 20 تامىزعا دەيىن پايدالانۋعا تاپسىرۋ.

ايتا كەتەيىك، 1 تامىز كۇنى ارىس قالاسىندا جارىلىس تولقىنىنان زارداپ شەككەن بارلىق ۇيلەردىڭ 90%-ى قالپىنا كەلتىرىلدى. اۋقىمدى قۇرىلىسقا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردان كەلگەن جۇمىسشىلاردىڭ رەكوردتى سانى – 8 مىڭعا جۋىق مامان قاتىستى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ايتىپ كەلگەن اپات

ايماقتار • كەشە

«مىڭ بالا» جەڭىمپازدارى

رۋحانيات • كەشە

اقيقاتتىڭ اي ديدارى – ءباسپاسوز

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ىنتىماقتاستىق ىقپالى

ەكونوميكا • كەشە

جاڭا فورماتتاعى ساۋدا

ەكونوميكا • كەشە

جوتەلگە جەڭىل قاراماڭىز

مەديتسينا • كەشە

بىتىمگەرشىلىك ساردارلارى

قازاقستان • كەشە

جىپ-جىلى جۇرەك بۋىنداي

ادەبيەت • كەشە

داۋىستىڭ دا ءتۇسى بار

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار