ايماقتار • 06 شىلدە، 2019

قازاق اۋىلىن دارىپتەگەن جوبا

199 رەت كورسەتىلدى

وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن جامبىل وبلىستىق تۋريزم باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن تاراز قالاسىنداعى ورتاعاسىرلىق «تورتكۇل» كەرۋەن ساراي كەشەنىندە «كونە تاراز شەبەرلەرىنىڭ قالاشىعى» اتتى ەتنوجوباسى قولعا الىنعان بولاتىن. اتالعان باستاما كونە شاھاردا ەلوردا كۇنىنە وراي ارى قاراي جالعاسىن تاۋىپ، تارازدىق تۇرعىنداردى «تورتكۇل» كەشەنىنە تاعى دا شاقىردى.

ەلباسىنىڭ «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا مۇندا «قازاق اۋىلى» ەتنوجوباسى قۇرىلىپ، كونە تاراز ءداستۇرىن، كوشپەندىلەردىڭ بىرەگەي، جارقىن جانە ايقىن مادەنيەتىن، وتكەن تاريحىن جاڭعىرتۋ ماقساتىندا كوپشىلىككە تەرەڭ ماعلۇماتتار بەردى. ۇلتتىق-مادەني كەشەندە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قازاق حالقىنىڭ باي تاريحىمەن، مادەنيەتىمەن، ونەرىمەن جانە سالت-داستۇرىمەن تانىستى. كەشەندە كەز كەلگەن ادام كوشپەندىلەر وركەنيەتىنىڭ ەتنو-مادەني ورتاسىن سەزىنىپ، اۋىلدىڭ كۇندەلىكتى جانە مەرەكەلىك ومىرىنە كوز جۇگىرتە الادى.

سونىمەن قاتار، ەتنواۋىلدا قازاق مۋزىكالىق جانە تەاتر ونەرىنىڭ فەستيۆالدەرى، قولونەر شەبەرلەرىنىڭ شەبەرلىك سىنىپتارى، ۇلتتىق تاعامدار، قولونەر جانە كوركەمونەر كورمەلەرى، ەتنيكالىق مۋزىكالىق فەستيۆالدەر، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن دە جارىستار ءوتتى. جيىنعا جامبىل وبلىستىق تۋريزم باسقارماسىنىڭ جانە «تاراز-تۋريزم» تۋريستىك اقپاراتتىق ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، وبلىستىڭ قولونەرشىلەرى مەن «اسىل ارمان» ۇلتتىق ءداسۇردى قولداۋ مەكەمەسىنىڭ ماماندارى دا قاتىستى. مۇندا مەكتەپ وقۋشىلارى دا جازعى لاگەر ۋاقىتىندا ورتاعاسىرلىق كونە ورىنمەن تانىستى.


جامبىل وبلىسى

 

   

  

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇعىبۇلاۋ

قازاقستان • كەشە

جۇزە ءبىلۋ – ءومىر

قوعام • كەشە

ولكەتانۋشى

قازاقستان • كەشە

كەبەنەك

تاريح • كەشە

ساۋكەلە

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار