ساياسات • 08 مامىر، 2019

اشم جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

723 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

قر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن سەرعازى باعدات ۇلى وماش باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا وراي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.


سوڭعى جاڭالىقتار

تاعى 1650 قازاقستاندىق ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:00

سوفيادان ولجالى ورالدى

سپورت • بۇگىن، 08:40

جاس تەننيسشىلەر جارادى

تەننيس • بۇگىن، 08:32

تۇتىنۋشى قۇقىعىن قورعايدى

قازاقستان • بۇگىن، 08:27

ۇقساس جاڭالىقتار