ادەبيەت • 18 ءساۋىر، 2019

«الاش» سىيلىعى – ابىروي بيىگى

1049 رەت كورسەتىلدى

جۋىردا قازاقستان جازۋشى­­­لار وداعى سەك­رەتاريات ءماجى­لى­سىنىڭ شەشىمىمەن 2017-2018 جىلدار ءۇشىن بىرقاتار قالامگەرگە حالىق­ارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعى بەرىلدى.

اتالعان سىيلىق – قا­زاق­­تىڭ ەلدىك تۋىن ەڭسە­لى كوتەرگەن قالام قاي­­رات­­كەرلەرىنە بەرىلە­­­­تى­نىن بىلەمىز. ۇزدىك دەپ تا­بىل­عان ۇركەردەي توپ­تا ەلى­مىزگە بەلگىلى شىعار­ما­شىلىق يەلەرى، ونىڭ ىشىندە باس باسىلىمعا ەتەنە جاقىن ەسىم – «ەگەمەن­نىڭ» ارداگەرى، قازاق­ستاننىڭ ەڭ­بەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، پرە­زي­­دەنت­ سىيلىعىنىڭ لاۋ­رەاتى قايسار ءالىم بار.
ارىپتەسىمىزدىڭ «مىرجاقىپ­تىڭ ورالۋى. ۆوز­ۆرا­ششەنيە مير­جا­كيپا» اتتى قوس ءتىلدى حيكايات-ساپارناما كىتابى («مەكتەپ» باسپاسى، 2017 ج.) ءۇشىن وسىناۋ بەدەلدى ادەبي سىيلىق تابىس ەتىلگەن.

الاش ارىسى مىرجاقىپ دۋ­لات ۇلى اقتالعاننان بەرگى وتىز جىل بويى وسى قايتالانباس تۇل­عا تۋرالى زەرتتەۋ ماقالالار مەن ەسسەلەر، دەرەك­تى اڭگىمەلەر جازعان ارىپتەسىمىز، ونىڭ ءمۇر­دەسىن قيىرداعى كارە­ليادان اكە­لىپ، تۋعان تور­عايىنا ماڭگى تا­بىس­تاۋدا زور ەڭبەك ءسىڭىردى. ءمى­نە، ق.ءالىمنىڭ الاششىل ءجۇ­رەك يەسى مىرجاقىپ مۇراسىن نا­سي­حاتتاۋداعى ەرەن ىزدە­نىسى وسىلايشا «الاش» سىيلىعىمەن ورىندى اتا­لىپ وتكەنى ءوزى شيرەك عاسىر جەمىستى ەڭبەك ەتكەن گازەت ۇجىمىن، وقىرماندارىن زور قاناعات سەزىمىنە بولەيدى.

وسى جولى حالىقارالىق «الاش» سىيلىعى ون توعىز قا­لام­گەرگە بەرىلگەنىن ايتا كەت­كەنىمىز ءجون. ولاردىڭ ىشىندە ەسىم­دەرى ەلگە ەلەۋلى زەينوللا ءتى­لەۋ­­جانوۆ، عۇسمان جاندىباەۆ، سايلاۋباي جۇبا­تىر ۇلى، باي­بوتا قوشىم-نوعاي، سەرىكباي وسپا­نوۆ، ميرا شۇيىنشاليەۆا، مىر­زان كەنجەباي، ءداۋ­رەن قۋات، داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى سياقتى شىعار­ما­شىل جاندار بار.
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار