ەكونوميكا • 16 ءساۋىر، 2019

ءا.سمايىلوۆ: مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە 2،9 ترلن تەڭگە ءتۇسىم جينالدى

791 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارجى ءمينيسترى ءا. سمايىلوۆ «2019 جىلعى 1 توقسانداعى مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى» باياندادى.

«بيىل قارجى جىلىنىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا بيۋدجەتتىڭ بارلىق دەڭگەيلەرىندە كىرىستەر جوسپاردان اسىرا ورىندالىپ، وڭ ءوسۋ قارقىنان كورسەتتى. شىعىستاردىڭ اتقارىلۋى 2018 جىلدىڭ وسىنداي كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا جاقساردى. ەسەپتى كەزەڭدە مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە 2،9 ترلن تەڭگە تۇسىمدەر جينالدى. 3 ترلن تەڭگەگە شىعىستار  اتقارىلدى. مەملەكتتىك بيۋدجەتتىڭ تاپشىلىعى 94 ملرد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل جوسپاردان 162 ملردتەڭگەگە از. قولما-قول اقشانىڭ باقىلاۋ شوتىندا 285 ملرد تەڭگە قاراجات قالىپتاستى»، دەدى ءا.سمايىلوۆ.

بۇدان سوڭ، ول بيۋدجەت پارامەترلەرىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندادى.

«مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ كىرىستەرى ەسەپتىلىك كەزەڭنىڭ جوسپارىنا قاراعاندا 105،6%-كە، رەسپۋبليكالىق – 102،1%-كە، جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر – 116،6%-كە اسىرا ورىندالدى. وتكەن جىلدىڭ ۇقساس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ كىرىستەرىنىڭ  وسۋ قارقىنى - 115%، رب – 120،6% جانە جب - 102% قۇرادى» دەدى مينيستر.

ونىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە 1 567 ملرد تەڭگە كىرىس تۇسكەن. بۇل جوسپاردان 33 ملرد تەڭگەگە، ال بىلتىرعى جىلدىڭ وسىنداي كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا  268 ملرد تەڭگەگە ارتىق.

«جوسپاردىڭ اسىرا ورىندالۋى سالىقتار ەسەبىنەن – 20 ملرد تەڭگە، سالىقتان تىس تولەمدەر بويىنشا – 10 ملرد تەڭگە قالىپتاستى. ەسەپتى كەزەڭدە بيۋدجەتكە 1 532 ملرد تەڭگە سالىقتار جينالدى. بۇل جوسپارعا قاراعاندا 101،3%-كە ارتىق»، دەدى ول.

مينيسترلىكتىڭ اقپاراتىنا سۇيەنسەك، 2018 جىلدىڭ ۇقساس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا سالىقتار 264 ملرد تەڭگەگە كوپ تۇسكەن. بۇل جاعدايعا نەگىزىنەن قوسىلعان قۇن سالىعى، كورپوراتيۆتىك تابىس جانە حالىقارالىق ساۋدا مەن سىرتقى وپەراتسيالارعا سالىناتىن سالىقتار ىقپال جاسادى.

«سالىقتار جوسپارىنىڭ ارتىعىمەن ورىندالۋىنا ماكروەكونوميكالىق جاعدايدىڭ جاقسارۋى جانە تەڭگەگە شاققاندا دوللار باعامىنىڭ وزگەرۋى ءوز اسەرىن تيگىزدى. جەرگىلىكتى بيۋدجەتەردىڭ وز كىرىستەرى 81 ملرد تەڭگەگە  ارتىعىمەن ورىندالىپ، 571 ملرد تەڭگەنى قۇرادى. اسىرا ورىندالۋ سوماسىنىڭ 88%-ءى سالىقتارعا كەلەدى. بارلىق وڭىرلەردە كىرىستەردىڭ جوسپارى ارتىعىمەن ورىندالدى»، دەدى ء ا.سمايىلوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

تەاتردىڭ ونلاين تارتۋى

رۋحانيات • كەشە

ءۇي جانۋارىنان ۆيرۋس جۇعا ما؟

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار