قازاقستان • 25 قازان، 2018

جۇرتشىلىق وكىلدەرىمەن جۇزدەسۋلەر جالعاسۋدا

211 رەتكورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا جولدا­ۋىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى مەن ەرەجەلەرىن ەل ىشىندە كەڭىرەك تانىستىرۋ ماقساتىندا پارلامەنت دەپۋتاتتارى سايلاۋشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋدە.

اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەدا­گو­گيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە پارلا­مەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى قۋانىش سۇل­تانوۆتىڭ قاتىسۋىمەن مەملەكەت باس­شىسىنىڭ جولداۋىن تالقىلاۋعا بايلا­نىستى پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرا­مى جانە ستۋدەنتتەرمەن كەزدەسۋ ءوتتى. 

كەزدەسۋدە قۇقىقتانۋ كافەدرا­سى­نىڭ مەڭگەرۋشىسى ەرمەك بۋريباەۆ، جوبالىق كەڭسە باسشىسى ماقسات جاقاۋ، سور­بون­نا-قازاقستان ينستي­تۋتىنىڭ ءى كۋرس ستۋ­دەنتى الەكساندر پەرمياكوۆ ءسوز سويلەپ، جولداۋداعى جاستار ومىرىنە قاتىستى باسىمدىقتار تۋرالى پىكىرلەرىن ءبىلدىردى. 

ءىس-شارا بارىسىندا قۋانىش سۇلتا­نوۆ ۋنيۆەرسيتەتتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان مەدالمەن ماراپاتتالىپ، وعان وقۋ ورنىنىڭ تاريحىنا قاتىستى كىتاپ سىيعا تارتىلدى. 

*  *  *

ەلباسىنىڭ «قازاقستاندىقتاردىڭ ءال-اۋقاتىنىڭ ءوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن ناسيحاتتاۋ ماق­ساتىندا سەنات دەپۋتاتتارى مۇراتباي جولداسباەۆ پەن ابدالى نۇراليەۆ جامبىل وبلىسىنىڭ بايزاق اۋدانىندا بولىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا سەناتورلار جولداۋدا ايتىلعان باسىمدىقتارعا كەڭىنەن توقتالدى. 

بۇل كەزدەسۋدە اۋدان اكىمى ءراحماتىلدا راحمانبەرديەۆ ەلباسى جولداۋىنداعى ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىن اتاپ ءوتىپ، حالىق قالاۋلىلارىنان اۋدان ەكونوميكاسىن كوتەرۋ ماقساتىندا ­

21 ەلدى مەكەندى گازبەن قامتاماسىز ەتۋ، 23 ەلدى مەكەنگە تازا اۋىز سۋ تارتۋ ماسەلەلەرىنىڭ وڭ شەشىلۋىنە ىقپال ەتۋلەرىن سۇرادى. ءوز كەزەگىندە سەنات دە­پۋتاتتارى كەزدەسۋدە ايتىلعان ۇسى­نىس-پىكىرلەردى زەردەلەپ، ونىڭ وڭ شە­شى­لۋىنە اتسالىساتىندىقتارىن جەتكىزدى.

سەناتورلار «قازفوسفات» سەرىك­تەستىگى فيليالىنىڭ ۇجىمىمەن دە جۇزدەستى. 

*  *  *

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى يرينا ارو­نوۆا، گالينا بايماحانوۆا، اسىل­بەك سماعۇلوۆ، ۆاسيلي ولەينيك، سەرگەي سيمونوۆ جانە ءاليا ساپاروۆا قوستاناي قالاسىنداعى «يۋبيلەينىي» شاعىن اۋدانىنداعى قۇرىلىس الا­ڭىندا بولدى. 

«نۇرلى جەر» باعدارلاماسى بو­يىنشا بۇل جوبانى 2020 جىلى تاپسىرۋ جوسپارلانعان. بولىنگەن 67 گا جەر تەلىمىندە 47 ءۇي سالىنىپ، 5190 پا­­تەر پايدالانۋعا بەرىلۋى ءتيىس. قا­زىر­­گى ۋا­قىتتا 25 ءۇيدىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. 

سونىمەن قاتار مۇندا 280 ورىندىق 2 بالاباقشا، 1200 ورىندىق مەكتەپ، ەمحانا، مۇز سارايى، ۇلتتىق مادە­­نيەت ورتالىعى، سمارت-ورتالىق جانە قو­ناقۇي قۇرىلىستارىن سالۋ كوزدەلگەن. 

دەپۋتاتتار نىساندى جوسپارلان­عان مەرزىمدە ءبىتىرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارىپ، پاتەر قۇنى، بولمەلەردىڭ شار­شى مەترى، جىلۋ ماۋسىمىنا دا­يىندىق سياقتى بىرقاتار ماسەلەگە ءمان بەردى. 

*  *  *

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى مايرا اي­سينا، مۇحتار ەرمان جانە ارمان قو­جاح­مەتوۆ استانا قالاسىنداعى №10 قالا­لىق ەمحانانىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەستى. 

كەزدەسۋ بارىسىندا حالىق قالاۋلى­لارى مەديتسينالىق ۇيىمنىڭ قىزمەت­كەر­لەرىنە مەملەكەت باسشىسىنىڭ جول­داۋىن ءتۇسىندىردى. 

ەرەكشە نازار قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىت­تالدى.

اتالعان مەديتسينالىق مەكەمەدە 83 400 ادام تىركەلگەن. مۇندا جوعارى بىلىكتى ماماندار، سونىڭ ىشىندە جوعارى ساناتتى دارىگەرلەر، عىلىم كانديداتتارى مەن دوكتورلار بار. جالپى العاندا، كلينيكادا 565 ادام قىزمەت اتقارادى. 

*  *  *

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، «نۇر وتان» پارتياسى فراكتسياسىنىڭ مۇشە­لە­رى مارات بوپازوۆ، ءابدىماناپ بەك­تۇرعانوۆ، بالايىم كەسەباەۆا جانە باقتيار ماكەن شىمكەنت قالاسى­نىڭ تۇرعىندارىمەن جانە ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەستى.

وسىنداي كەزدەسۋلەردىڭ ءبىرى ­ج.شا­نين اتىنداعى وبلىستىق قازاق دراما تەاترىندا ءوتتى.

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى جولداۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن، پارتيالىقتاردىڭ ونى ىسكە اسىرۋداعى مىندەتتەرى تۋرالى ايتتى.

سونىمەن بىرگە دەپۋتاتتار پرەزي­دەنتتىڭ وسى ستراتەگيالىق قۇجاتىنىڭ اسىرەسە شىمكەنت قالاسىنا – ونىڭ جاڭا مارتەبەگە يە بولىپ، بۇگىنگى تاڭدا جاڭا مۇمكىندىكتەر مەن دامۋ جولىندا ەرەكشە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

كەزدەسۋدە ەڭ الدىمەن جاس­­تاردى جۇمىسپەن قامتۋ جانە ەڭ­بەك­اقىنى كوتەرۋ ماسەلەلەرى ءسوز بولدى. سونداي-اق شىمكەنتتىكتەر كاسىپ­ور­ىن­­داردا تەح­ني­كالىق مامانداردىڭ جە­تىس­­­پەۋ­­­­شىلىگىنە الاڭداۋشىلىقتارىن ء­بىل­دىردى.

*  *  *

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى م.چيركوۆ، ا.تاسبولاتوۆ، ب.ىزمۇحامبەتوۆ جانە ا.مۋرادوۆ ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى. 

دەپۋتاتتار وبلىسقا ساپارلا­رى بارىسىندا مۇنايلى اۋدانىنىڭ قى­زىلتوبە اۋىلىنداعى «شليۋم­بەر­جە» مەگا-بازاسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. 

دەپۋتاتتار جولداۋدىڭ باسىم با­عىتتارىنا، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ سالاسىنا باسا نازار اۋداردى. اتاپ ايتقاندا زەينەتاقى، جالاقى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ سالالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارت­تىرىپ، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاق­سارتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى.

كەزدەسۋدە ەڭبەك ۇجىمى حالىق قا­لاۋ­لىلارىنا ءوز ۇسىنىستارىن ءبىل­دىرىپ، پىكىر الماستى. 

*  *  *

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى سەرىك ۇم­بە­توۆ، باقىتجان ەرتاەۆ، زاعيپا با­ليە­ۆا، نۇرلان دۋلاتبەكوۆ، جەكسەنباي دۇي­سە­باەۆ الماتى وبلىسىنا ساپارلا­رى بارىسىندا تالعار اۋدانىنداعى كەڭ­دا­لا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى.

كەزدەسۋدىڭ باستى ماقساتى – مەم­لە­كەت باسشىسى ن.نازارباەۆتىڭ حالقىنا ارنالعان جولداۋىن حالىق اراسىندا كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جانە ءتۇسىندىرۋ. كەزدەسۋدە تالعار قالاسىنداعى №1 ورتا مەكتەپ ديرەكتورى زامزاگۇل مۋش­راپيلوۆا ۇستازدار قاۋىمىنىڭ بەدەلىن كوتەرۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرسە، اۋىل جاستارى «جاستار جىلىنا» بايلانىس­تى كەلەر جىلعا جوسپارلانعان شارالار تۋرالى ايتتى.  

– ەلباسى جولداۋىنىڭ ءار تارماعى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتىن كوتە­رىپ، تابىسى مەن تۇرمىسىن جاقسار­تۋعا باعىتتالعان. ءبىز بۇل جۇمىستى بىرلەسىپ جاساۋىمىز كەرەك. اۋىل تۇر­عىندارىنىڭ الەۋەتىن كوتەرۋ، جاس­تارعا دەمەۋ كورسەتىپ، بولاشاعىنا دۇرىس باعىت-باعدار بەرسەك قانا ەگەمەن ەلىمىزدىڭ تۇعىرى بەكەم، تىرشىلىگى بەيبىت بولماق، – دەدى كەڭدالا اۋلى­نىڭ اكىمى الماس ومىرزاقوۆ. 

اۋىل تۇرعىندارى بىرقاتار وزەكتى الەۋمەتتىك ماسەلەنى كوتەرىپ، اي­تىل­عان بارلىق ۇسىنىس-پىكىرلەر ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ نازارىنا الىندى. 

*  *  *

سەناتور ۆلاديمير ۆولكوۆ پرەزي­دەنت ن.نازارباەۆتىڭ حالىققا جولداۋىن ءتۇسىندىرۋ ماقساتىنداعى الماتى وبلىسىنا ساپارى اياسىندا «قازاقستان قۇستارى» سەرىكتەستىگى مەن «الەل اگرو» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەستى.

سەناتور كاسىپورىنداعى قىزمەت­كەرلەردىڭ الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرى تۋرالى اڭگىمەلەپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىنداعى باسىمدىقتار تۋرالى ايتىپ بەردى. سەنات دەپۋتاتى كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلاردى ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ الدىندا تۇرعان جولداۋدان تۋىندايتىن مىندەتتەردى ورىنداۋعا شاقىردى.

ۆ.ۆولكوۆ الماتى وبلىسى، قاراساي اۋداندىق ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ جەكە قۇرامىمەن دە كەزدەستى. كەزدەسۋدە قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىن ودان ءارى رەفورمالاۋ، اتاپ ايتقاندا پوليتسيانى قىزمەت كورسەتۋ ۇلگىسىنە كوشىرۋ، مانساپتىق ءوسۋ مەن بىلىكتى ماماندار تاڭداۋ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىن الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە پوليتسيا قىزمەتىنىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. 

اقپاراتتار «ەگەمەن قازاقستاننىڭ» وڭىرلەردەگى تىلشىلەرىنەن الىندى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇيدەن شىقپاي قازاقشا ۇيرەن

قوعام • بۇگىن، 13:08

«...تاۋىڭدا قىران قالدى ما؟»

ايماقتار • بۇگىن، 12:52

ءداستۇردى بۇلداۋ ما بۇل؟!

قوعام • بۇگىن، 12:23

كوروناۆيرۋس شاش ارقىلى جۇعادى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 12:19

«التىن وردا» كۇيىن شىعاردى

رۋحانيات • بۇگىن، 11:21

كارانتيننەن كەلەتىن زارداپ مول

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 11:09

تاعى ءبىر ناۋقاس قايتىس بولدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:07

كونكۋرس جاريالانادى

قوعام • بۇگىن، 07:57

كورشىڭىزبەن قالايسىز؟

رۋحانيات • بۇگىن، 07:54

ۇقساس جاڭالىقتار