08 شىلدە، 2011

تۇرعىن ءۇي الۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى

184 رەت كورسەتىلدى
قازىرگى تاڭدا باسپانالى بولۋ كوپتەگەن قازاقستاندىقتار ءۇشىن كو­كەيكەستى ماسەلەگە اينالىپ وتىر. ارينە، باسپانا الۋدىڭ بىرقاتار جولدارى بار، سونىڭ ىشىندە نەسيەلەۋ جانە يپوتەكا ورىن الۋدا. الايدا، سان ءتۇرلى ۇسىنىستاردىڭ ىشىنەن تاۋەكەلدىك، باعا جانە باسقا تۇرعىدان قاراعاندا ەڭ ءتيىمدىسى مەن قولايلىسىن تاڭداعان ابزال. بۇل ساۋالدا سەرىكتەس بانكتى تاڭداۋعا اسا كوڭىل اۋدارىلادى، ويتكەنى، ءسىز ونىمەن بىرگە، بىلاي­شا ايتقاندا، ءوزىڭىزدىڭ جانە جا­قىندارىڭىزدىڭ ءومىرىن جايعاس­تى­راسىز. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر قاتا­رىنان ەلىمىزدىڭ قارجى جۇيەسىن­دە ەرەكشە ورىن الاتىن – قازاق­ستان­نىڭ تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جي­ناق بانكى. اتالعان بانكتىڭ باستى ماق­ساتى: قازاقستاندىقتاردىڭ تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسار­تىپ، قول­جەتەرلىك نەسيە قورى ار­قىلى باسپانا الىپ، ءۇي قۇرى­لى­سىن جۇرگىزۋ. قازىرگى تاڭدا قازاق­ستاننىڭ تۇر­عىن ءۇي قۇرىلىس جي­ناق بانكى مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋشى­لار­­دىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. اتال­مىش باعدارلاما نەگىزىندە جانە بانك ءونىمى ءناتي­جە­سىندە مىڭ­داعان وتباسى باسپانالى بولىپ، تۇرمىس قۇردى. جاقىن ارادا قازاقستان رەس­پۋب­ليكاسىندا 2011-2014 جىل­دار­عا ارنالعان «قازاقستاننىڭ تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى» ارقىلى 60 000 ادامعا 14 000 جا­ڭا ءپا­تەرلەردى ىسكە قوسۋدى قام­تي­تىن جاڭا تۇرعىن ءۇي قۇرى­لى­سى باع­دارلاماسى قابىلداندى. باع­­دار­لاما كەڭ اۋقىمدى تۇر­عىن­دار تو­بىنىڭ، اسىرەسە، مەملەكەتتىك ءجا­نە بيۋدجەتتىك مەكەمە قىزمەت­كەر­لە­رىنە ەش قيىندىقسىز باسپا­نالى بولۋىنا باعىتتالعان. ايت­پاقشى، باعدارلاماعا قازاق­ستان­­نىڭ كامە­لەتكە تولعان كەز كەلگەن ازاماتى قاتىسا الادى. بۇل قۇ­رى­لىمنىڭ 2011-2013 جىل­دارى ءجۇ­زەگە اسى­رىلۋىنا 80.8 ملرد. تەڭ­گە، سونىڭ ىشىندە وسى جىلى — 28.8 ملرد. تەڭگە قاراستىرىلعان. ءۇشىنشى قاتارلى جايلىلىق دەڭ­گەيگە سايكەس كەلەتىن «تازا» ءار­لەۋ­دەگى تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترىنىڭ ايماقتىق كەسكىندەگى قۇ­نى الماتىدا 142،5 مىڭ تەڭگە، 112،5 مىڭ تەڭگە – استانا مەن اقتاۋ قالالارىندا جانە 90 مىڭ تەڭگە باسقا وڭىرلەردە قۇرايدى. كورسەتىلگەن باعا سوڭعى بولماۋى ىقتيمال، ويتكەنى، ونىڭ كورسەتكى­شى جوبالاۋ سمەتاسى جانە مەملەكەتتىك ساراپتاۋ نەگىزىندە انىق­تا­لادى. سونىڭ ناتيجەسىندە 1 شار­شى مەتر باعاسى شەگى كورسە­تىل­گەن باعادان كەم بولۋى ابدەن مۇمكىن. وسى باعدارلاماعا استانا، ال­ماتى قالالارى جانە ايماقتىق اكىمدىكتەر، «قازاقستاننىڭ تۇر­عىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى» اق بەلسەنە اتسالىسۋدا. ءتاجىري­بە­لىك جۇزەگە اسىرۋ بارىسى بىرنەشە كەزەڭدەردەن تۇراتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. باستاپقى كەزەڭ­دە اكىمدىكتەر مەن بانك اراسىندا ىنتىماقتاستىق كەلىسىم جاسالى­نادى. كەلىسىمدە تۇرعىن ءۇي قۇ­رىلىسى باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا تاراپتاردىڭ ءمىن­دەتتەمەلەرى سيپاتتالادى. العاش بولىپ اكىمدىك تاراپىنان «تازا» جابدىقتالعان باسپانانىڭ 1 شار­شى مەترىنىڭ «ناقتى» باعاسى بەكىتىلەدى. بۇدان باسقا، اكىمدىك­تەرگە ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىندە كورسەتىلگەن مەرزىمدە تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن سالىپ، قولدانىسقا ەنگىزۋ مىندەتى جۇكتەلەدى. ال بانك ءوز تاراپىنان كەزەكتى نەسيە­لەۋ­دى باستاۋ ءۇشىن باسپانانى سا­تىپ الۋشىلاردى ىنتالاندىرادى. تۇرعىن ءۇيدى ىسكە قوسۋ مەرزىمىنەن باستاپ ەكىنشى كەزەڭ باستا­لادى. بانكپەن قۇرىلعان تۇتىنۋ­شى­لار ءبولىسى نەگىزىندە پاتەرلەر­دى ۇيلەستىرۋ جۇرگىزىلەدى. كەيىن، بانك ۇسىنعان ءتىزىم بارىسىندا اكىمدىكتەر ساتۋ-ساتىپ الۋ كەلى­سىم-شارتىنا وتىرۋدى قاراستى­رادى. وسى جۇيەنى ىسكە اسىرۋ، باع­دارلاما سۋبەكتىلەرىنىڭ وكىل­دىكتەرى مەن مىندەتتەرىن ءوزارا ءبو­لىسۋگە جول اشىپ، ءوزارا ارەكەتتى جانە باقىلاۋدى جاقسارتادى. سالىمشىلاردىڭ ءبولىسىن قا­لىپ­تاستىرۋ مەزەتىندە بانك بار­لىق تىكەلەي تۇتىنۋشىمەن قا­رىم-قا­تى­نا­سىندا ايقىن دا اش­ىق ساياساتقا سۇيەنەدى. باسپانا، بولىسكە قاتىسۋ شارتتارى بويىنشا قاجەتتى اقپا­رات بەلسەندى تۇردە بۇقارالىق اق­پا­رات قۇرالدارىندا ورنالاستىرىلادى. باللدى ەسەپتەۋ بارىسىندا سا­لىمشىنىڭ جيناق بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋى، سونىڭ ىشىندە جيناقتىڭ رەتتىلىگى، مەرزىمى مەن سوماسى ەسكەرىلەدى. بالل­دى ەسەپتەۋ جۇيەسى تولىقتاي كور­سەتىلگەن ءبولىستى قالىپتاستىرۋ ەرەجەلەرى جونىندە بانكتىڭ www.hcsbk.kz سايتىنداعى «سالىنىپ جاتقان تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ» بولىمىندە تانىسا الاسىز. تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىنا قا­تىسۋ شەڭبەرىندە بانكپەن تۇر­عىن ءۇي قۇرىلىسىنا جيناقتاۋ ءجو­نىن­دە كوميسسيالىق الىم ءتو­لەۋ ار­قىلى شارت جاساسۋ قاجەت. تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جيناق­تاۋ ءجونىن­دەگى كەلىسىم-شارتقا وتى­رۋ ءۇشىن جەكە كۋالىك جانە ستن/ينن ءتۇپ­نۇسقالارىن ۇسىنۋ قاجەت. سودان سوڭ، بانك تۇتىنۋشىسى اي ساي­ىنعى سالىمىن ەنگىزۋ ارقىلى قاراجات قورىن جيناقتايدى. ساتىپ الۋشىلار بولىسىنە قا­تى­سۋ نەگىزىندە بانكتىڭ سالىمشى­لا­رى­نان ءوتىنىش قابىلداۋ بانك­تىڭ ءبو­لىم­شەلەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى. 2011 جىلدىڭ 16 مامىر مەن 15 شىلدە ارالىعىندا استانا، ال­ما­تى، اتىراۋ، اقتوبە، قارا­عان­دى، تالدىقورعان قالالا­رىن­دا; 6 ماۋ­سىم جانە 5 تامىز ارا­لى­­عىن­دا ورال قالاسىندا; 28 ماۋ­سىم مەن 27 تامىز ارالى­عىن­دا پاۆلودار مەن قىزىلوردا قا­لالارىندا “قازاقستاننىڭ تۇر­عىن ءۇي قۇ­رى­لىس جيناق بانكى” اق بانك جي­ناقتاۋشىلارىنان قازاق­ستان رەس­پۋبليكاسىندا 2011-2014 جىل­دار­عا ارنالعان تۇرعىن ءۇي قۇ­رىلىسى باعدارلاماسى شەڭبە­رىن­دە “تازا” جابدىقتالعان پاتەرلەر­دى ساتىپ الۋشىلار بولىسىنە قاتى­سۋعا ءوتى­نىش­تەرىن قابىلداپ جاتىر. يبراھيم كاپپاسوۆ. قوسىمشا اقپاراتتى «قازاقستاننىڭ تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى» اق مىنا تەلەفوندارى ارقىلى الۋعا بولادى: الماتى ق.، 279-25-55، استانا ق.، 40-72-76، تالدىقورعان ق.، 24-40-48، قاراعاندى ق.، 43-62-02، قىزىلوردا ق.، 26-26-64، پاۆلودار ق.، 34-08-99، وسكەمەن ق.، 75-48-65، اتىراۋ ق.، 32-04-00، تاراز ق.. 42-58-80، اقتوبە ق.، 55-72-21، اقتاۋ ق.، 43-96-91، قوستاناي ق.، 53-38-20، پەتروپاۆل ق.، 42-79-94، كوكشەتاۋ ق.، 25-63-04، شىمكەنت ق.، 21-33-62، ورال ق.، 54-03-33، سەمەي ق.، 52-22-90 نەمەسە مىنا سايتتا: www.hcsbk.kz
سوڭعى جاڭالىقتار

پاگانيني

ونەر • كەشە

وتىز جىلدىققا وي قورىتقان

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار