ايماقتار • 18 قىركۇيەك, 2023

جامبىل وبلىسىندا ءدىندار ايەلدەر اراسىندا سەمينار ۇيىمداستىرىلدى

24 رەت كورسەتىلدى

11-15 قىركۇيەك ارالىعىندا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ ارنايى جوباسى اياسىندا جامبىل ءوبلىسىندا دىندار ايەلدەر اراسىندا ءدىني ەكسترەميزمنىڭ تارالۋىن الدىن الۋعا باعىتتالعان سەمينارلار ءوتتى. وعان ءدىن ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسپۋبليكالىق اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ توبىنىڭ (راتت) ماماندارى قاتىستى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جامبىل وبلىسىندا ءدىندار ايەلدەر اراسىندا سەمينار ۇيىمداستىرىلدى

جيىندا راتت مۇشەلەرىنەن (تەولوگتار, ءدىنتانۋشىلار) – ا.ا. كەڭەسباەۆا, ل.ە. ۇزاقباەۆا, ج.ءا.سادىكوۆا,  ا.ف.بەيسەمبى, ك.ە. مىرزاباەۆا قاتىستى. ل

راتت مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن تاراز قالاسى, مەركى, سارىسۋ, جامبىل اۋداندارى, بىرلەسۋ-ەڭبەك, اسا اۋىلدارىنىڭ كوللەدج جانە ۋنيۆەرسيتەت ستۋدەنتتەرى, جاستار رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ جاستارى, وڭىردەگى اۋرۋحانا قىزمەتكەرلەرى, مەدرەسەدەگى ايەل جاماعاتى جانە ت.ب قاتىسۋشىلار اراسىندا سەمينارلار جانە كەزدەسۋلەر ءوتتى.

وتكىزىلگەن ءىس-شارالاردا وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىنا تەرىس ءدىني اعىمداردىڭ بەلگىلەرى, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى جالپى ءبىلىم بەرۋدىڭ زايىرلى سيپاتى, ءدىن سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ, ءداستۇرلى دىندەردىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارى تۋرالى اقپاراتتار بەرىلدى.

ساراپشىلار ءدىننىڭ رۋحاني-ادامگەرشىلىك قۇرامداس بولىگى ماسەلەلەرىنە, قازىرگى قوعامداعى ءدىندار ايەلدەردىڭ ءرولى مەن الەۋمەتتىك مارتەبەسىن, سونداي-اق ايەلدەر اراسىندا ءدىني ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋعا, دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردىڭ اسەرىنە قارسى تۇرۋ شارالارىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.

تىڭداۋشىلار تاراپىنان دا راتت مۇشەلەرىنە بىرقاتار سۇراق قويىلىپ, تۇششىمدى جاۋاپتار الىندى.