ەگەمەن قازاقستان • 30 مامىر, 2023

سينگاپۋرگە تىكەلەي اۋە قاتىناسى اشىلا ما؟

102 رەت كورسەتىلدى

ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەردى ۇلعايتۋ ماقساتىندا قازاقستان مەن سينگاپۋر اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلۋدە.

سينگاپۋرگە تىكەلەي اۋە قاتىناسى اشىلا ما؟

وسىلايشا, قازاقستان مەن سينگاپۋردىڭ اۆيا­تسيالىق بيلىك ورگاندارى بەينەكونفەرەنتس بايلانىس بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى. ءبىزدىڭ دەلەگاتسيانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ توراعاسى تالعات لاستاەۆ, سينگاپۋر دەلەگاتسياسىن ازاماتتىق اۆياتسيا باس­قارماسىنىڭ باس ديرەكتورى حان كوك حۋان باسقاردى.

كەلىسسوزدەر بارىسىندا وتاندىق تاراپ تىكەلەي رەيستەر اشۋعا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى. سينگاپۋرلىق اۆياكومپانيالارعا قازاقستانداعى «اشىق اسپان» رەجىمىن, ونىڭ ىشىندە اۋا بوستاندىعىنىڭ «بەسىنشى دارەجەسى» قۇقىعىن پايدالانۋ ۇسىنىلدى. سينگا­پۋرلىق تاراپ «اشىق اسپان» رەجىمىن قۇپتاپ, بۇل ۇسىنىس سينگاپۋرلىق اۆياكومپانيالارمەن پىسىقتالاتىنىن حابارلادى.

تاراپتار 2023 جىلعى شىلدەدە سينگاپۋرلىق اۆياكومپانيالار مەن «سينگاپۋر – چانگي» اۋەجايى­نىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن كەزدەسۋ شەڭبەرىندە اۋە قاتى­ناسىن اشۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدى جالعاس­تىراتىنىنا كەلىستى.

سونىمەن قاتار سينگاپۋر تاراپى سينگاپۋردىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىندا وقۋ مۇمكىندىگىنىڭ بار ەكەنى تۋرالى حاباردار ەتتى.

سونداي-اق ءبىزدىڭ ەلدىڭ تارابى «ەير استانا» اۋەكومپانياسىنىڭ ەكى ەل اراسىنداعى ۇشۋلاردى ورىنداۋدى باستاۋ جونىندەگى جوسپارىن اتاپ ءوتتى.