اباي • 11 تامىز، 2022

جاڭا كىتاپتىڭ تۇساۋى كەسىلدى

100 رەت كورسەتىلدى

الماتى وبلىسىندا اباي كۇنىن اتاپ ءوتۋ اپتا بويىنا جالعاسپاق. ۇلى اقىننىڭ تۋعان كۇنىندە باستاۋ العان مادەني ءىس-شارالار قاتارىندا «اباي اندەرى» اتتى «ۇشقوڭىر» فولكلورلى-ەتنوگرافيالىق ءانسامبلىنىڭ كونتسەرتى، «ۇمبەتالى جىرلارىنداعى – اباي بەينەسى» اتتى ادەبي-تانىمدىق جيىن، ء«حانتاڭىرى» حالىق تەاترىنىڭ «تەلعارا» فيلم-سپەكتاكلىنىڭ قويىلىمى جانە «اباي – جىرشى، ۇلى اقىنى ەلىمنىڭ» اتتى پوەزيا كەشى بار.

ال ءدال اباي كۇنى مەرەكەسىنە وراي تالعار اۋدانىنىڭ جاڭالىق اۋىلىنداعى «اشتىق جانە ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىنا» ارنالعان مۋزەيدە «ابايدىڭ اقىن ۇلدارى» اتتى كىتاپتىڭ تۇساۋ­كەسەرى ءوتتى. جيىندا اباي­دىڭ قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىراعان ۇرپاقتارى جايىندا كوپشىلىككە بەلگىسىز مالىمەتتەردەن سىر شەر­تىلدى. وسى ءىس-شارادا «اباي­دىڭ اقىن ۇلدارى» اتتى ەڭبەكتىڭ تۇساۋى كەسىلىپ، وقىرمانعا جول تارتتى. كىتاپتا دالا دانىش­پانىنىڭ تالانتتى ۇل­دارى اقىل­باي، ماعاۋيا جانە تۋراعۇل جانە نەمەرەسى اۋباكىر اقىلباي ۇلى جايلى زەرتتەۋلەر زەردەلەنگەن. كىتاپ اۆتورى – بەلگىلى ابايتانۋشى، جازۋشى بولات جۇنىسبەكوۆ.

– ابايدىڭ تۇڭعىشى اقىل­باي مەن ماعاۋيا اتى ايگىلى ءبىر­تالاي كوركەم داستانداردى جازعان. ال تۋراعۇل قارا ءسوزدىڭ حاس شەبەرى بولعان. بۇدان بولەك اۋدارماشىلىعى دا ءبىر توبە. نەمەرەسى اۋباكىردىڭ ولەڭ­دەرىندە اباي ۇلگىسى سايراپ جاتىر. ول ساتي­رالىق ولەڭدەرىمەن بىرگە تاريحي شىعارمالارعا بەت بۇرىپ، كولەمدى داستاندار جازعان. وكىنىشكە قاراي، كەڭەس­تىك كەرى ساياساتتىڭ تاس قۇرساۋى كەمەڭگەر ۇرپاقتارىن دا اينالىپ وتپەگەن. ال كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرىنىڭ مىنا قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىنا ارنالعان مۋزەيدە ءوتۋى دە تەگىن ەمەس. مەن بىلەتىن ابايدىڭ نەمەرە ءىنىسى شاكارىمنەن باستاپ، 14 ۇر­پاعى قۋعىن كورگەن. قىسقاسى، كەڭەس وكىمەتى اباي ۇرپاقتارىنا وڭ قاباق تانىتپاعان. ال ەندى بۇگىنگى جاستار اباي ارمان­داعان­داي ءبىلىمدى، بىلىكتى بولۋى كەرەك قوي»، – دەيدى كىتاپ اۆتورى ب.جۇنىسبەكوۆ.

 

الماتى وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ءوڭىر جانە وركەنيەت

ساياسات • كەشە

اعا بۋىننىڭ قولداۋى

ساياسات • كەشە

ەسىمنەن كەتپەس ەساعاڭ

رۋحانيات • كەشە

بار ءۇمىت – بۋبليكتە

تەننيس • كەشە

وقىرماننىڭ رۋحاني ولجاسى

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار