كوروناۆيرۋس • 24 ءساۋىر، 2022

ءبىر تاۋلىكتە 10 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

59 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا وتكەن تاۋلىكتە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرۋدىڭ جاڭادان 10 جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعاندار سانى 1 305 457-گە جەتتى. ونىڭ ىشىندە:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 3،

الماتى قالاسىندا - 5،

شىمكەنت قالاسىندا – 1،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 1

قازاقستاندا 13 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى. ەلىمىزدە بارلىعى 1 290 988 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اينالما جولدىڭ ازابى

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار