قوعام • 28 اقپان، 2022

WhatsApp شىنىمەن دە ىستەمەي قالدى ما؟

229 رەت كورسەتىلدى

الەۋمەتتىك جەلىلەردە قازاقستان اۋماعىندا WhatsApp مەسسەندجەرىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلاتىنى تۋرالى اقپارات تارادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل حاباردى تاراتقان اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ ءبىلىم وردالارىنا بۇل تۋرالى رەسمي حابارلاما جىبەرىلدى.

قر بعم مۇنداي حابارلامالاردى ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە نەمەسە باسقا جەرلەرگە جىبەرمەگەندەرىن ناقتىلادى.

«مينيسترلىك مۇنداي اقپاراتتى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا جىبەرگەن جوق. ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنداعى بارلىق وزەكتى جانە سەنىمدى اقپارات پەن جاڭالىقتاردى ءبىز الەۋمەتتىك جەلىلەردە جانە قر بعم سايتىندا جاريالايمىز»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆونىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

مەسسەندجەر قازاقستان اۋماعىندا قولجەتىمسىز بولادى دەپ ويلاۋعا ەشقانداي نەگىز جوق.

«مۇنداي حابارلامالار مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ رەسمي سايتتارىندا دا، باق-تا دا بولعان جوق»، دەلىنگەن Stopfake.kz حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

شەكارانىڭ شەبى بەرىك

قازاقستان • كەشە

باقىت مينيسترلىگى

قوعام • كەشە

ەلەكتر جەلىلەرى توزىپ تۇر

ەكونوميكا • كەشە

ۇلت ۇستازىنىڭ ۇلاعاتى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

«قىلمىسكەر» قالام

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار