قازاقستان • 17 قاڭتار، 2022

دينار نوكەتاەۆا: تاۋەلسىزدىك – ەڭ قىمبات قازىنا

69 رەت كورسەتىلدى

وكىنىشتى! بەيبىت نەگىزدە باستالعان شەرۋشىلەردىڭ زاڭدى تالاپتارىن ءوز پايداسىنا اسىرعىسى كەلگەن لاڭكەستەر، ۇرى-قارىلار ەل ورتاسىنا لاڭ سالدى. ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىنىڭ وتىز جىلدىق تاريحىنا قارا داق ءتۇسىردى. بەيقام جاتقان حالىقتىڭ اراسىنا دۇربەلەڭ سالدى.

قانشاما وتباسى اۋىر جاعدايعا دۋشار بولدى. جالعىز اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان وتباسىلاردىڭ كولدەي بولعان كوز جاسى، جالعىزىن جەرلەپ اڭىراعان اتا-انالاردىڭ قارس ايرىلعان جۇرەگىنە داۋا بولار قانداي ەم بار؟!

تەررورلىق شابۋىلدان قيراعان، ورتەنگەن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار عيماراتتار، كولىكتەر، تونالعان ساۋدا-ساتتىق ورتالىقتارى. وسىنداي وراسان زارداپ شەككەن ەل. بۇنىن ءبارىنىڭ ورىنى تولار، بىراق، ادام ءومىرىن وپاسىزدىقپەن قيعان سودىرلار ءادىل جازاسىن الۋعا ءتيىس. وسى تۇرعىدا قر باس پروكۋراتۋراسى مەن قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ اشىق اقپارات دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، بۇگىنگى كۇنى زاڭدىق تۇرعىدان اۋقىمدى ءىس-شارالار اتقارىلىپ جاتىر. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وسى وقيعالار تۋرالى ءبىرىنشى كۇننەن باستاپ كۇنى-ءتۇنى بارلىق اقپاراتتاردى، مالىمەتتەردى اشىق تۇردە بەرۋدە. ەڭ باستىسى تىنىشتىق بولسىن! ءبىزدىڭ بابالارىمىز باستارىنان قانشاما قيىندىق كەشسە دە، نەبىر اۋىر زامانداردى وتكىزسە دە، ەل تىنىشتىعىن كوكسەگەن، باسىنىڭ اماندىعىن تىلەگەن، سوندىقتان «ەل امان، جۇرت تىنىش بولسىن» دەگەن حالقىمىزدىڭ تىلەگى قابىل بولعاي!

ەل پرەزيدەنتى ەل تىنىشتىعىن بۇزعان سودىرلار مەن لاڭكەستەردى توقتاتۋ ءۇشىن زاڭدى شارالاردىڭ بارلىعىن ىسكە قوستى. قازىر تىنىشتىق ورنادى. ەڭ باستىسى – حالقىمىزدىڭ بىرلىگى، مەملەكەتىمىزدىڭ تۇراقتىلىعى! تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ تۇعىرىنىڭ مىقتى ءارى مىزعىماس بولۋى ەڭ قىمبات قازىنا! پرەزيدەنتىمىزبەن، حالقىمىزبەن بىرگە بولايىق!   

دينار نوكەتاەۆا، سەنات دەپۋتاتى

سوڭعى جاڭالىقتار

كيىكتەر كىمگە كەدەرگى؟

قازاقستان • كەشە

ەكى اۋىلعا گاز جەتتى

ايماقتار • كەشە

ينفلياتسيا يىلە مە؟

قوعام • كەشە

ءدارى مەن ءسوز ءدارۋى

مەديتسينا • كەشە

«التايداي جەر قايدا؟!»

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار