ايماقتار • 28 قىركۇيەك، 2021

اتىراۋدا 220 مىڭنان استام ادام ونلاين ساناقتان ءوتتى

245 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى اتىراۋ وبلىستىق دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى گاليا مۇحانعاليەۆا ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ونىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىندارعا قولايلى بولۋى ءۇشىن اتىراۋ قالاسى مەن اۋدانداردا 90-نان استام ارنايى بۇرىش اشىلعان.

«اتىراۋ وبلىسىندا ونلاين رەجيمىندە حالىق ساناعىنان 220 738 ادام ءوتتى.  بۇل – وبلىس تۇرعىندارىنىڭ 33،24 پايىزى. ونىڭ ىشىندە 195 186 ادام sanaq.gov.kz سايتى، 21 552-ءسى egov.kz پورتالى، ال، 4 مىڭى Aitu ءموبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ساناق پاراقتارىن تولتىردى. ونلاين-ساناقتان وتكەندەردىڭ باسىم بولىگى اتىراۋ قالاسىندا (95 845 ادام) تىركەلىپ وتىر. قۇرمانعازى اۋدانىندا - 23 384، جىلىويدا 22 083 ادام ساناققا قاتىستى»،  دەيدى گاليا مۇحانعاليەۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار