كوروناۆيرۋس • 30 شىلدە، 2021

شەكتەۋ قايتا كۇشەيەدى

31 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمدىگىندە ىندەتتىڭ الدىن الۋ جونىندەگى جەدەل شتابتىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. جيىن بارىسىندا تامىز ايىنىڭ بىرىنەن باستاپ بۇرىن الىنىپ تاستالعان شەكتەۋلەردىڭ ءبىرازىن ەكى اپتا مەرزىمگە قايتا ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

وڭىردە Ashyq جوباسىنا قاتى­سىپ جاتقانىنا قاراماستان، دەما­لىس جانە مەرەكە كۇندەرى ادام كوپ جينالاتىن بىرقاتار نى­سان­نىڭ جۇمىسىنا شەكتەۋ قويى­لاتىن بولدى. 1 تامىزدان وڭىردەگى مادەني نىساندار، تەاترلار مەن كينو­تەاترلاردىڭ جۇمىسى توقتاي­دى. ال قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى جۇمىس كۇندەرى ساعات 20.00-گە دەيىن عانا جۇمىس ىستەيدى. سون­داي-اق كولەمى 2 مىڭ شارشى مەتردەن اساتىن ازىق-ت ۇلىكتەن باس­­قا تاۋارلار ساتاتىن ساۋدا ور­تا­­­لىق­تارىنىڭ، اشىق جانە جا­بىق بازار­لاردىڭ، ساۋنا، سپا-ور­ت­ا­لىقتار مەن باسسەيندەردىڭ، تەر­مو­­پاركتىڭ جانە جابىق سپورت نى­سان­­دارىنىڭ جۇمىسى شەكتەلەدى.

«قۇرمەتتى وبلىس تۇرعىن­دارى، وزدەرىڭىزدى كۇتىپ، جاقىن­دارى­ڭىزدىڭ دەنساۋلىعىنا جاۋاپ­كەر­شىلىكپەن قاراۋلارىڭىزدى، ىندەتكە قارسى ءىس-شارالاردىڭ تا­لاپ-ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا جانە COVID-19-عا قارسى ۋاقتىلى ۆاكتسينالاۋدان وتۋگە كەڭەس بەرەمىن»، دەدى وبلىس باسشىسى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ.

شتاب وتىرىسىندا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ر.ايتباەۆتىڭ، ارقالىق جانە رۋد­نىي قالاسى مەن جىتىقارا اۋدا­نى اكىمدەرىنىڭ ەسەبى تىڭدالدى. سون­داي-اق مونيتورينگتىك توپتار­دىڭ جۇمىسى تالقىلاندى. مو­ني­تو­رينگ­تىك توپ وكىلدەرىنىڭ سوزىن­شە، 1 ماۋسىم مەن 25 شىلدە ارالى­عىن­دا وڭىردە 4 724 رەيدتىك ءىس-شارا وت­كى­زىلىپ، كارانتين تالاپتارىن بۇزۋ­دىڭ 190 دەرەگى انىقتالعان.

وڭىردەگى ەپيدەميالىق احۋال جاقسارعان جاعدايدا تامىزدىڭ 14-ىنە قاراي شەكتەۋ شارالارىن قايتا جەڭىلدەتۋ تۋرالى ماسەلە قارالادى.

 

قوستاناي وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

تەڭىز تۇيسىگى

ونەر • كەشە

اڭشىلىق – اسىل ونەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار