كينو • 29 شىلدە، 2021

قورىقشىلار تۋرالى فيلم تۇسىرىلەدى

145 رەت كورسەتىلدى

جاڭا كينوتۋىندى قوستاناي وبلىسىنداعى ناۋىرزىم قورىعىندا تۇسىرىلمەك. قورىق ديرەكتورى دۋلات قويلىباەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە تۇڭعىش رەت تۇسىرىلگەلى وتىرعان جاڭا تۋىندىعا ءومىرىن تابيعات بايلىعىن قورعاۋ جولىنا ارناعان قاراپايىم جانداردىڭ قاجىرلى ەڭبەگى مەن ەرلىگى ارقاۋ بولادى.

– بىلۋىمشە، قازىر كينونى تۇسىرۋگە دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر. ءفيلمنىڭ رەجيسسەرى ءارى ستسەناريىن جازعان – ماكسيم اكپاروۆ. جالپى، قورىقشىنىڭ ءار كۇنى قاۋىپكە تولى دەسەك بو­لادى. سوندىقتان شىتىرمان وقيعاعا تولى بۇل فيلم كورەرمەندەرىن، اسىرەسە، جاس­تاردى باۋراپ الادى دەپ ۇمىت­تەنەمىز. ناۋىرزىم قورى­عىندا وسىدان ءبىر-ەكى جىل بۇ­رىن قىزمەت بابىندا ءجۇرىپ ەكى قو­رىقشىمىز قازا تاپتى. ءتۇ­سىرىلىمى تاياۋ كۇندەرى باس­تا­لايىن دەپ وتىرعان كينو­فيلم­دى سول كىسىلەردىڭ رۋحىنا قويىلعان ەسكەرتكىش دەپ قابىلداساق، ارتىق بولمايدى، – دەدى ناۋىرزىم مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ ديرەكتورى.

مەملەكەتتىك تاپسىرىس­پەن تۇسىرىلگەلى وتىرعان جاڭا تۋىندىعا رەسەي حالىق ءارتىسى سەرگەي گارماش، وزبەكستاندىق سەيدوللا مولداحانوۆ جانە داۋرەن سەرعازين، جانەل ما­قاجانوۆا، نىشانبەك جۇ­بانوۆ، ەرجان ءتۇسىپوۆ، تولەپ­بەرگەن باي­­ساقالوۆ سىندى ەلى­مىزگە تانىمال كينو جۇل­دىز­دارى شا­قىرىلىپتى. ولار­دان ءى.وماروۆ اتىنداعى قوستاناي قازاق تەاترى­نىڭ ارتىستەرى دە قالىس قالماعان.

– ارىپتەستەرىم ازامات چۋ­كەەۆ، تولەندى القوجا، قۋا­نىش مارات ۇلى، نۇرلىبەك كەنجاح­مەتوۆتەر كاستينگتەن كەدەرگىسىز ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا مەن دە بارمىن. بۇل – ەلىمىزدە تۇسى­رىلەيىن دەپ وتىرعان قورىق­شى­لار تۋرالى تۇڭعىش فيلم، سوندىقتان ءبىزدىڭ ۇجىم ءۇشىن ۇلكەن تاجىريبە مەكتەبى بولماق، – دەدى تەاتر ديرەكتورى ءالىمحان مىرزاحان.

كينونى ءتۇسىرۋ جۇمىستارى 8 تامىزدا باستالادى.

قوستاناي وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:52

ۇقساس جاڭالىقتار