ايماقتار • 22 ماۋسىم، 2021

دارىگەرلەرگە ەسكەرتكىش ورناتىلدى

37 رەت كورسەتىلدى

بىلتىر كوروناۆيرۋس جاڭا باستالعان تۇستا بار سالماق دارى­گەرلەرگە ءتۇسىپ، ولار دەرەگى بەلگىسىز دەرتپەن كۇرەستە مىڭ­داعان جاندى اجالدان اراشالاپ قالدى. ەپيداحۋال ورشى­گەن كەز­دە ايلاپ ءۇي بەتىن كورمەي ەڭبەك ەتكەن مەديتسينا ماماندا­رى­نىڭ اراسىندا وسى ىندەت تىرناعىنا ءىلىنىپ، كوز جۇمعاندار دا بار.

ولار اقىرىنا دەيىن وزدە­رى­نىڭ انتىنا ادال بولدى. قى­زىلور­دا قالاسىندا مەديتسينا ماماندارىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى كۇنى وزگەنىڭ ساۋلىعىن قورعاي ءجۇ­رىپ، ءوز ءومىرىن قيعانداردىڭ ەر­لىگىن ەسكە سالىپ تۇراتىن ەس­كەرت­كىش اشىل­دى.

قىزىلوردا جوعارى مەدي­تسي­نالىق كوللەدجى اۋلاسىنان ورىن تەپكەن ەسكەرتكىش بەل­گىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى بالجان شامەنوۆا، سالا اردا­گەرلەرى قاتىستى. وبلىس اكى­مى­نىڭ ورىنباسارى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەل دەن­ساۋلىعىن ساقتاۋ جولىندا ات­قارعان قىز­مەتىنە لايىقتى با­عا بەرىپ، ولار­دىڭ تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ ناتي­جەسىندە بۇگىندە وڭىردە اۋرۋ دەڭگەيى تو­مەن­دەگەنىن اتاپ ءوتتى. سالا اردا­گەرلەرى تۇرعانباي ماحانوۆ، راي­سا كوزدەنوۆا دەرتپەن الىس­قان ارىپ­تەستەرىنىڭ ەڭبەگىنە تابىس تىلەدى.

– مەن ەل ساۋلىعى جولىندا ءومى­رىن قيعان ارىپتەستەرىمىزدى بۇگىنگى زامان­نىڭ باتىرلارىنا تەڭەر ەدىم. ولاردىڭ ەرلىگىن ۇمىتپاۋعا، ەل بولىپ ۇلىقتاۋعا ارنالعان ەسكەرتكىش ءۇشىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى اتى­نان العىس بىلدىرەمىن، – دەدى ت.ماحانوۆ.

ىندەتپەن كۇرەستە جان قيعان دارىگەرلەرگە ەسكەرتكىش ورناتۋ يدەيا­سىنىڭ اۆتورى – Q-Med مە­ديتسينالىق ورتالىقتارىنىڭ ديرەكتورى راۋشان بازارباي. ول وزگەگە جارىق سىيلاپ، وزدەرى مەرت بولعان ارىپتەستەرىنىڭ ەرلىگىن ەسكە سالاتىن ءمۇسىندى دايىنداۋعا، ورنا­تۋعا ءوز قارا­جاتىن جۇمسادى. ال ديزاينىن جاساعان – بەلگىلى سۋرەتشى الىبەك قويلاقاەۆ. ونىڭ قيالىنان تۋعان دۇنيە قىزىلوردا قالا­سىن­داعى «نادىر» كومپانياسىندا مۇسىن­گە اينالدى.

قورعانىش كوستيۋمىندە جەر شا­رىن قۇشاقتاپ وتىرعان دارى­گەر بەينەسىنىڭ بولاشاق ماماندار دايىندايتىن وقۋ ورنى اۋلاسىنا قويىلۋىندا ءمان بار.

– مەن دارىگەرلەردىڭ ىن­دەت ءور­شىپ تۇرعان كەزدەگى جانقيارلىق ەڭبەگىنە تالاي مارتە كۋا بولدىم. سوندىقتان دا مىڭداعان جاندى ىندەت تىرناعىنان اراشالاپ، وزدەرى قۇربان بولعاندارعا قۇرمەت كورسەتۋ بىلتىردان بەرى ويدا جۇرگەن ءىس ەدى  سونىڭ ءساتى بۇگىن ءتۇسىپ جاتىر. وسى كوللەدجدە ءبىلىم الىپ جاتقان بولاشاق ماماندارعا انتىنا ادال بولعان اعا بۋىن ارىپتەستەرىنىڭ ەرلىگى ۇلگى بولادى دەگەن ويدامىن، – دەيدى ر.بازارباي.

سىر وڭىرىندە كوروناۆيرۋس­پەن كۇرەسكە جۇمىلعان مامان­دار اراسىنان 19 مەديتسينا قىز­مەتكەرى قايتىس بولدى. شا­راعا ولاردىڭ تۋىستارى قا­تىسىپ، ەس­كەرتكىشكە گۇل شوق­تارىن قويدى.

 

قىزىلوردا

سوڭعى جاڭالىقتار

اقتوبەدە قوقىس پوليگونى ورتەندى

ايماقتار • بۇگىن، 19:58

تۋريستكە دە ءتارتىپ بار

ايماقتار • بۇگىن، 18:06

دوللار قايتا قىمباتتاي باستادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 11:47

ۇقساس جاڭالىقتار