قوعام • 21 ءساۋىر، 2021

قۇبىرداعى سۋدىڭ ساپاسى قانداي؟

7 رەت كورسەتىلدى

ماي اۋدانى توپتىق سۋ قۇ­بى­رىن­­داعى سۋدىڭ ساپاسى بارلىق تا­­لاپتارعا سايكەس كەلەدى، ياعني اۋىز سۋ رەتىندە پايدالانۋعا جارامدى. مۇنداي قورىتىندىنى پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ۇلت­تىق ساراپتاما ورتالىعى ماي اۋداندىق بولىمشەسىنىڭ سا­راپ­­­شىلارى جاسادى.

باسكول جانە اقجار اۋىل­دا­رىن­داعى ماگيسترالدىق سۋ قۇبىرىنا توقسان سايىن وندىرىستىك باقىلاۋ جۇر­گىزىلەدى، كەلەسى باقىلاۋ بيىلعى  20 ساۋىردە.

ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رە­سۋرستار مينيسترلىگى ءباسپاسوز قىز­مە­­تىنىڭ حابارلاۋىنشا، سۋ رەسۋرس­تارى كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى جۇمىس سا­­پارىمەن پاۆلودار وبلىسى ماي اۋدا­نىنىڭ مالايسارى اۋىلىنا بار­دى. ساپار بارىسىندا جەرگىلىكتى تۇر­عىن­دارمەن كەزدەسۋ ءوتتى. جيىندا اۋىلدىڭ تۇر­عىندارى اۋىز سۋدىڭ ساپاسىنا قا­تىس­تى ءبىراز ماسەلە كوتەردى. كەزدەسۋ قو­رىتىندىسى بويىنشا سۋ رەسۋرستارى كوميتەتىمەن بىرلەسە اۋىز سۋدىڭ سا­پاسىنا اشىق تاۋەلسىز زەرت­حانالىق زەرتتەۋ جۇرگىزۋ تۋرالى شەشىم قا­بىلداندى.

ەسكە سالا كەتەيىك، سۋ رەسۋرستارى كوميتەتىنىڭ باستاماسىمەن پاۆلودار وبلىسىنىڭ ماي اۋدانىندا جەرگىلىكتى توپتىق سۋ قۇبىرىن قايتا قۇرۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلدى. ناتيجەسىندە، 2020 جىلدىڭ مامىر ايىندا سۋدى تازارتۋ ستانساسى ىسكە قوسىلدى. بۇل 11 مىڭ تۇرعىنى بار 16 اۋىلدى ساپالى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. سۋ قۇبىرىنىڭ ۇزىندىعى 146 شاقىرىمدى قۇرايدى، سۋمەن جابدىقتاۋ كوزى – جەراستى سۋلارى. جوبالىق ونىمدىلىگى – تاۋلىگىنە 4 150 تەكشە مەتر. ماي اۋدانى توپتىق سۋ قۇبىرىن قايتا قۇرۋ جانە سۋ تازارتۋ ستانساسىن ىسكە قوسقاننان كەيىن اۋدان حالقى ساپالى اۋىز سۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تۇرمىستىق ماقساتتار ءۇشىن تازارتىلعان سۋدى دا الدى. قازىرگى ۋاقىتتا توپتىق سۋ قۇبىرى جوسپارلى رەجىمدە جۇمىس ىستەيدى.

 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • بۇگىن، 13:05

كيىكتەردىڭ تولدەۋ كەزەڭى باستالدى

فوتوگالەرەيا • بۇگىن، 12:07

«بارىستىڭ» العاشقى ترانسفەرى

حوككەي • بۇگىن، 08:50

«ءان» بە، «ءۇن» بە؟

رۋحانيات • بۇگىن، 08:36

جۋرناليست قاسىم

رۋحانيات • بۇگىن، 08:34

ءسوز سويىل: ءازىل-وسپاق

رۋحانيات • بۇگىن، 08:32

دالالىق وركەنيەت تاعىلىمى

تاريح • بۇگىن، 08:23

بالاباقشانىڭ جوعىنان بارى جاقسى

ايماقتار • بۇگىن، 08:18

كاسىپكە باۋلۋ – قاسيەتتى بورىش

ايماقتار • بۇگىن، 08:16

اتى-جونىمىزگە اباي بولايىق

قوعام • بۇگىن، 08:14

ءۇي ىشىندەگى ۇيلەسىم

پىكىر • بۇگىن، 08:06

قوي باققان وزار...

ايماقتار • بۇگىن، 08:03

حالىقارالىق قۇجاتتار قابىلداندى

قازاقستان • بۇگىن، 07:58

ايسبەرگ اقيقاتى

ادەبيەت • كەشە

جوق كىتاپتى ىزدەۋ

ادەبيەت • كەشە

كرەست-كەدەرگى...

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار